Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. 

w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe - dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe - dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 

Pierwsza Pomoc ABC dla osób niesłyszących

Kandydaci do bierzmowania

 

 

Zasady przygotowania kandydatów

 

do przyj?cia sakramentu bierzmowania

 

w parafii ??w. Anny w ?odzi

 

 

Kandydat do sakramentu bierzmowania

 

  • uczestniczy w kulcie chrze??cija??skim ( niedzielna Msza ??wi?ta, przyst?puje do sakramentu pokuty i Eucharystii- Komunii ??wi?tej.

 

  • prowadzi ??ycie zgodne z zasadami wiary.

 

  •  bierze udzia?? w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowa?? i w szkole.

 

  • uczestniczy w Triduum Paschalnym (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej w???cznie).

 

  • bierze udzia?? w nabo??e??stwach (np. ró??aniec, droga krzy??owa, gorzkie ??ale, majowe).

 

  •  uczestniczy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

 

  • uczestniczy w ??yciu wspólnoty parafialnej (grupy duszpasterskie) i anga??uje si? w dzia??alno??? charytatywn? parafii.

 

  • zna formy duszpasterskich spotka?? dla m??odzie??y w Parafii i diecezji.

 

  • uczestniczy w diecezjalnych obchodach ??wiatowego Dnia M??odzie??y (Niedziela Palmowa)

 

  

Miejscem przygotowania kandydata do bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje si? szko??a.

 

Od bie???cego roku przygotowanie do Bierzmowania w naszej parafii b?dzie obejmowa??o: 1 rok formacji dla klas III Gimnazjum, dla klas II – 2 lata i dla klas I 3 lata formacji. M??odzie?? z klas I i II mo??e zg??asza? si? po dzienniczki w ka??d? niedziel? po Mszy ??w.  o godz. 1100 w kaplicy. Zg??oszenia do ko??ca listopada.

 

Zapraszamy kandydatów do bierzmowania, m??odzie?? szkó?? ponadgimnazjalnych i studentów.

 

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET