Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 §
1

Administrator

Administratorem
danych osobowych Użytkowników jest Parafia św. Anny z siedzibą w Łodzi
(93-281), przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26.

Dane kontaktowe:

a)     Nr tel. 42 672 45 62
b)     Adres e-mail: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

 

§
2

Definicje

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a.   „Administrator”– podmiot opisany w §1 powyżej,
b.  „Użytkownik”– osoba odwiedzająca Stronę,
c.    „Strona” – strona internetowa znajdująca siępod adresem https://parafia.swietej-anny.pl/ oraz jej podstrony,

d.    „RODO” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§
3

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

1. Korzystanie ze Strony jest możliwe bez podawania przez Użytkownika danych osobowych.

2. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z podstrony przeznaczonej do celów kontaktowych (zakładka „Kontakt”) przekazanie Administratorowi danych w postaci adresu e-mail w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie jest konieczne, a podanie imienia i nazwiska – fakultatywne.

3. Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik pozostawi w ramach korzystania ze Strony lub które zbierane są przez Administratora w trakcie korzystania ze Strony, przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4.     Użytkownik Strony ma prawo do:
a.      dostępu do swoich danych osobowych,
c.      żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych przez RODO,
d.     ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

5.     przysługuje prawo sprzeciwu, gdy Administrator przetwarza dane w uzasadnionym interesie:
a.      na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
b.     na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.
 
6.     Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7.    Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane:
a.    dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu i analityki ruchu na Stronie,
b.     podmiotom zajmującym się hostingiem Strony.
 
8.     W żadnym przypadku, w ramach funkcjonowania Strony, Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, które wywołują wobec niego skutki prawne lub w inny sposób istotnie na niego wpływają.

 § 4

Przetwarzanie danych na potrzeby kontaktu z Administratorem

1.  W przypadku skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia przedstawionej w zapytaniu sprawy.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych (adresu e-mail) Administrator nie będzie w stanie rozwiązać przedstawionej przez Użytkownika sprawy i udzielić odpowiedzi. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska jest dobrowolne.


3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub przekazanie informacji o działalności Administratora zgodnie z zapytaniem.

4.     Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi i załatwienie prośby. W zależności od jej rodzaju również przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.     W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane nie będą przetwarzane w przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa sprzeciwu.

 § 5

Pliki cookies

1. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane i wykorzystywane do celów opisanych poniżej.

2.  Dzięki przechowywaniu na urządzeniu plików cookies, Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji w nich zawartych i wykorzystywać je w celach:
a. utrzymania sesji podczas wizyty na Stronie oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności i odpowiedniego działania Strony,
b. polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowane są na Stronie i jakie treści interesują użytkowników,
c. statystycznych,
d. analitycznych,
e. zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony.

3.     Administrator może wykorzystywać różne rodzaje plików cookies:
a. sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,b.     stałe, które
b. pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, dopóki nie zostaną skasowane,
c. zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w ramach Strony.
 
4.  Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu.

5. Pliki cookies można też usunąć już po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 
6.  Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.