Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe - dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe - dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 Og??oszenia duszpasterskie 19.02.2017r.

 

1. Jutro o godz. 19.oo w salce na plebanii rozpoczyna si? kolejna edycja kursu przedma????e??skiego. Zapraszamy.

2. W czwartek na godz. 19.oo zapraszamy na Msz? ??w. z modlitw? wstawiennicz? o uzdrowienia.

3. W przysz??? niedziel? zbiórka ofiar do puszek na Caritas Archidiecezji ?ódzkiej, a tak??e kolejna zbiórka makulatury na potrzeby misji. Kontener b?dzie sta?? ca??? niedziel? przy wej??ciu do kaplicy od ul. Wac??awa.

4. Tak??e w przysz??? niedziel? w kaplicy o godz. 7.3o Msza ??w. dla kó?? ró??a??cowych z wymian? tajemnic. Natomiast o godz. 16.oo w kaplicy warsztaty muzyczne dotycz?ce ??piewu kanonów z Taize. Warsztaty poprowadzi Patryk

5. W I niedziel? Wielkiego Postu – 5 marca na godz. 19.oo do kaplicy zapraszamy na Wieczór ??wiat??a - spotkanie modlitewne o pokój w duchu Taize.

6. Prasa w kawiarni. Zapraszamy tak??e na kaw? i ciasto. W przysz??? niedziel? w kawiarni b?dzie mo??na naby? p?czki i faworki. Zapraszamy.

7. Ofiary: 4x100z?? i 5x50z??. Bóg zap??a?.

8. Przez ostatnie dwa tygodnie odeszli do wieczno??ci: ??p.  Tadeusz ?ukasiewicz, Apolonia Kieruzal, Bogdan Banasiak, Genowefa Ostrowska, Anna Dalecka, Wojciech Samsonowski, Regina Szyndler, Stefan Rybczy??ski i Józef Stanis??awski. Wieczny odpoczynek...

 18 Lutego 2017


Og??oszenia duszpasterskie 15.01.2017r.

 

1. Min??? kolejny tydzie?? wizyty duszpasterskiej. Dzi?kujemy za ??yczliwo??? i mi??e przyj?cie kap??anów w Waszych rodzinach, za wyrozumia??o??? i ofiarno???. Rozk??ad kol?dy w tym tygodniu jest nast?puj?cy:

  

Poniedzia??ek – 16.01.- ul. Tatrza??ska 23/25, 31/35 i ??mig??ego Rydza 30

Wtorek – 17.01. - ul. Tatrza??ska 37/41 i 43/45

??roda – 18.01. – ul. Tatrza??ska 47/49, 50/52, 51/53, 54/56, i 55/57

Czwartek – 19.01. – ul. ??mig??ego Rydza 32 i 36

Pi?tek – 20.01. – ul. Tatrza??ska 58/60, ??mig??ego Rydza 40, oraz Przybyszewskiego 116/120

Sobota – 21.01. - ul. Milionowa od ??czyckiej do Carrefouru,  ul ??czycka, Zbaraska i Podgórna, ul. Skierniewicka od Prz?dzalnianej do ??mig??ego Rydza i ?owicka oprócz n-ru 10b i ul. Przybyszewskiego od Tatrza??skiej do Niciarnianej obie strony, oraz ulZawodowa i Zapad??a

 

Wizyta Duszpasterska rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 15.3o, a w sobot? od godz. 10.oo

Z racji kol?dy kancelaria parafialna w soboty nieczynna

 

2. Dzisiaj na Mszy ??w. o 12.15 b?d? ??piewa? kol?dy Pensjonariusze DPSu z ul. Podgórnej.

3. W czwartek na godz. 18.oo Ko??o Przyjació?? Radia Maryja zaprasza na Msz? ??w. w intencji Ojca ??w., Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

4. W przysz??? niedziel? 22 stycznia nast?pi kolejna zbiórka makulatury na rzecz misji. Kontener b?dzie sta?? ca??? niedziel? przy wej??ciu do kaplicy od ul Wac??awa.

Tak??e w przysz??? niedziel? zbiórka do puszki na Ko??ció?? na Wschodzie

5. W niedziel? 29 stycznio  godz. 19.oo odb?dzie si? koncert kol?d w wykonaniu Artystów Teatrów Muzycznego i Wielkiego w ?odzi. Wyst?pi? mi?dzy innymi: Dariusz Stachura, Zbigniew Macias i Andrzej Kostrzewski. Zapraszamy.

6. S? jeszcze wolne intencje mszalne w styczniu i lutym w godzinach rannych.

7. Prasa w kawiarni.

8. Ofiary: 3x200z??, 5x100z?? i 5x50z??. Bóg zap??a?.

9. Zmarli: ??p. Witold Buczkowski, Halina Borowicz, Miros??aw Wi?clewski, Kazimierz Gorzkiewicz i Andrzej Ferenc. Wieczny odpoczynek...

 15 Stycznia 2017

 

Og??oszenia duszpasterskie 08.01.2017r.

 

1.  Min??? kolejny tydzie?? wizyty duszpasterskiej. Dzi?kujemy za ??yczliwo??? i mi??e przyj?cie kap??anów w Waszych rodzinach, za wyrozumia??o??? i ofiarno???. Rozk??ad kol?dy w tym tygodniu jest nast?puj?cy:

 

Poniedzia??ek – 09.01. - ul. ??czycka 1/3 i 5/7, Senatorska 72 i Rawska 3, 5 i 7

Wtorek – 10.01. - ul. Wilcza 2, 6, 8, 9 i 11

??roda – 11.01 – ul. Wilcza 1, 3, 5, 10 i 12 i Go???bia 1/3, 5 i 8

Czwartek – 12.01. – ul. Go???bia 2, 4, 6 i 10, ul. Tymienieckiego 58 i ??mig??ego Rydza 3

Pi?tek – 13.01 – ul. ??mig??ego Rydza 5 i 7, Przybyszewskiego 211 A,B i C i Cz?stochowska  22 i 64

Sobota – 14.01. - ul. Prz?dzalniana (stare bub.), ul. Cz?stochowska od Prz?dzalnianej do Carefouru, ul. Che??mska, Nieszawska i Rawska 6, 10 i 12

 

Wizyta Duszpasterska rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 15.3o, a w sobot? od godz. 10.oo

Z racji kol?dy kancelaria parafialna w soboty nieczynna

  

2. Dzisiaj na Mszy ??w. o 11.oo w kaplicy nast?pi odnowienie przyrzecze?? chrzcielnych dzieci, które w tym roku przyst?pi? do I Komunii ??w., natomiast o godz. 16.oo w kaplicy odb?dzie si? spotkanie op??atkowe dla wszystkich Grup Parafialnych.

3. W sobot? 14 stycznia rozpoczyna si? Tydzie?? Modlitw o Jedno??? Chrze??cijan. Program nabo??e??stw jest wywieszony w gablocie.

4. W przysz??? niedziel? o 7.3o w kaplicy Msza ??w. dla Kó?? Ró??a??cowych i wymiana tajemnic.

5. Prasa w kawiarni.

4. Ofiary: 1x300z??, 1x184z??, 5x100z?? i 5x50z??. Bóg zap??a?.

5. Zmarli: ??p. Daniela Gajewska i Krystyna Kuli??ska. Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 08 Stycznia 2017


Og??oszenia duszpasterskie 01.01.2017r.

  

1. Rozpocz?li??my kol?d?. Dzi?kujemy za ??yczliwo??? i wyrozumia??o???, za mi??e przyj?cie i ofiarno???. Program wizyty w tym tygodniu jest nast?puj?cy:


Poniedzia??ek – 02.01. - ul. Prz?dzalniana 127, 133, 149/155 i 155a, oraz Ozorkowska 29/31


Wtorek – 03.01. - ul. ??czycka 58, 60/62, 64/66, oraz Ozorkowska 5/7 i 11/15


??roda – 04.01 – ul. Pozna??ska 53, 56 i 58, oraz Ozorkowska 25/27


Czwartek – 05.01. – ul. Prz?dzalniana 92/94 i 77, ?owicka 10b, oraz ??czycka 4/6/8, 20/22, 22a, 22b i 22c

Sobota – 07.01. - ul. Ksi???y M??yn, Stra??, Folwark i ul. Do Folwarku, oraz Prz?dzalniana od 49 do 67


 Wizyta Duszpasterska rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 15.3o, a w sobot? od godz. 10.oo

 

 2. W pi?tek Uroczysto??? Objawienia Pa??skiego – Trzech Króli. Msze ??w. jak w niedziele. Tego dnia dla dzieci konkurs na naj??adniejsze przebranie za króla. B?d? nagrody. W pi?tek nie obowi?zuje post, a tak??e ze wzgl?du na uroczysto??? nie udamy si? do chorych z racji I pi?tku miesi?ca.

3.  Za tydzie?? w niedziel? 8 stycznia na Mszy ??w. o 11.oo w kaplicy nast?pi odnowienie przyrzecze?? chrzcielnych dzieci, które w tym roku przyst?pi? do I Komunii ??w.

4. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x3oo z?? 5x2oo z??, 7x1oo z?? i 5x5o z??. Bóg zap??a?.

5. Prasa w kawiarni.

6. Przez ostatnie 2 tygodnie odeszli do wieczno??ci: ??p. Janina  Gomulak, Henryk Kurak, Zbigniew Wnuk, Krystyna Kaczmarek, Zenona Rybczy??ska, Czes??aw Rakowski, Genowefa Kocimowska, Tomasz Mencel, Jerzy Edyko, Alina Grzelak – Toszek, Irena Mierzwi??ska i Maria Haupt. Wieczny odpoczynek...

 01 Stycznia 2017

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET