Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Historia ko??cio??a i parafii:

 

Kamie?? w?gielny pod ko??ció?? po??wi?ci?? 24 V 1904 r. abp. Wincenty Teofil Cho??ciak Popiel.  Plac pod budow? ko??cio??a le???cy pomi?dzy ul. Zarzewsk? obecnie Przybyszewskiego) i ul. Skierniewick?, ceg??y oraz potrzebn? ilo??? wapna ofiarowa?? w??a??ciciel m??yna parowego i cegielni Józef Mesner. Plany oraz kosztorys zosta??y sporz?dzone przez in??. Paw??a Rübenshama. ??wi?tynia jednonawowa wybudowana zosta??a w stylu neoroma??skim. Powierzchnia ko??cio??a wynosi 640 m2, zbudowany zosta?? z ceg??y prasówki. Zako??czenie nawy  stanowi pi?cioboczne prezbiterium, do którego przylegaj? dwie zakrystie z usytuowanymi nad nimi chórami. Wej??cie g??ówne z przedsionkiem  znajduje si? od strony zachodniej, dwa wej??cia boczne z mniejszymi przedsionkami od strony po??udniowej i pó??nocnej. Wie??a o wys. 26 m  zwie??czona jest dachem,  pokrytym miedzian? blach?. Budow? ko??cio??a zako??czono w grudniu 1905 r.,  po??wi?cenia dokona?? 10 grudnia 1905 r.ks. Karola Szmidl, proboszcz parafii Podwy??szenia ??wi?tego Krzy??a w ?odzi. Rodzina ??ódzkich przemys??owców, Edward i Matylda Herbstowie, ofiarowa??a na budow? ko??cio??a sum? 20 tys. rubli. Herbstowie pokryli te?? koszty budowy wie??y, 3 dzwonów, zegara wie??owego, schodów na chór oraz posadzki mozaikowej w ko??ciele. Ksi?dz pra??at Wac??aw Wyrzykowski, pierwszy proboszcz parafii ??w. Anny  z pomoc? wiernych wyposa??y?? ko??ció?? w o??tarze – g??ówny i dwa boczne z drewna d?bowego. W o??tarzu g??ównym umieszczona zosta??a naturalnej wielko??ci figura Pana Jezusa z otwartym sercem, rze??biona w drewnie i malowana – wykonana przez Wincentego Bogaczyka. Figur? zas??ania obraz przedstawiaj?cy ??w. Ann?, namalowany przez Kazimierza Alchimowicza. U szczytu o??tarza  znajduje si? obraz Boga Ojca tego?? autora i rze??ba Ducha ??wi?tego w postaci go???bicy. Po obu stronach na wysoko??ci obrazu Boga Ojca, stoj? figury anio??ów, wykonane w drewnie i malowane. Poni??ej – na wysoko??ci g??ównego obrazu znajduj? si?    z obu stron, figury naturalnej wielko??ci przedstawiaj?ce biskupów – ??w. Wojciecha i ??w. Stanis??awa, rze??bione w drewnie i malowane, autorzy nie znani.Na mocy dekretu wydanego przez Abp. Winentego Teofila Cho??ciaka Popiela dnia 29 grudnia 1909 r. Parafia zosta??a erygowana z cz???ci Parafii ??w. Krzy??a. Pierwszym proboszczem zosta?? ks. pra??at Wac??aw Wyrzykowski, do pomocy otrzyma?? dwóch wikariuszy. Parafia liczy??a 37 tys. wiernych. W 1910 r. Ksi?dz proboszcz zbudowa?? pierwszy w ?odzi Katolicki dom parafialny, sta?? si? on centrum ??ycia kulturalnego parafii. W roku 1913 zosta??a wybudowana Plebania murowana, pi?trowa z facjatami, podpiwniczona, kanalizacja, centralne ogrzewanie. W 1930 r. bp Wincenty Tymieniecki z parafii ??w. Anny wydzieli?? cze??? terenu i utworzy?? parafi? ??wi?tych Aposto??ów Piotra    i Paw??a, przez co liczba wiernych parafii macierzystej zmniejszy??a si? do 23 tys. W 1935 r. mia?? miejsce podwójny jubileusz: 30-lecie istnienia ko??cio??a i 25-lecie parafii.Z tej okazji odnowiono ??wi?tyni?. Ko??ció?? zosta?? gruntownie odrestaurowany, otrzyma?? 8 witra??y. Odnowiono wszystkie o??tarze i  figury, za??o??ono drzwi wewn?trzne, zakupiono now? chrzcielnic? kamienn? z miedzianym przykryciem.Lata okupacji to czas martyrologii Ko??cio??a ??ódzkiego. Tak??e i dla duszpasterzy ??w. Anny. 8 marca 1941 r. ks. pra??. Ferdynand Jacobi oraz wikariusze: ks. Wac??aw Bili??ski, ks. Jan Bienias i ks. Teofil Mielczarski zostali aresztowani przez gestapo. Ko??ció?? zamkni?to i zamieniono na magazyn. W budynku plebanii zamieszka??o gestapo. Ksi?dz Jacobi i ks. Bili??ski zostali zam?czeni w O??wi?cimiu, a dwaj pozostali ksi???a, po uwi?zieniu w Dachau, powrócili do diecezji. 20 lutego 1945 r. ko??ció?? otworzono, proboszczem zosta?? ks. inf. Józef Dzioba, by??y rektor seminarium. Po jego ??mierci w 1950 r. administracj? parafii obj??? ks. pra??. dr Czes??aw Ochnicki,       a 4 lata pó??niej ks. pra??. Rudolf Weiser. Po jego ??mierci, w 1962 r., proboszczem zosta?? ks. pra??. Antoni Kaczewiak, wyk??adowca w Wy??szym Seminarium Duchownym. Aby zaradzi? ciasnocie  w ko??ciele, budynek parafialny, który w??adze chcia??y zamieni? na kino, zosta?? zaadaptowany na kaplic? Matki Bo??ej Nieustaj?cej Pomocy. W latach 1967–1968 zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono posadzk?. W 1969 r. ufundowano katafalk wysuwany spod posadzki ko??cio??a o nap?dzie elektrycznym. W1982 r. – ustawiono stylowe tabernakulum. W latach 1983–1984 przeprowadzono renowacj? o??tarzy, ambony, chóru, organów i gotyckich konfesjona??ów, zainstalowano 4 ??yrandole z mosi?dzu. Nast?pnie zamieniono drewniany strop ko??cio??a, który grozi?? zawaleniem, na ??elbetowy; wymieniono instalacj? o??wietleniow?, posadzk? oraz zainstalowano katafalk mechaniczny i zast?piono grzejniki elektryczne ogrzewaniem pod??ogowym. W czasie administrowania parafi? przez ks. kan. Tadeusza Grzego??owskiego ufundowano obecne tabernakulum i nowe ??yrandole, a tak??e odrestaurowano o??tarze, ambon? i organy.W 1990 r. proboszczem parafii zosta?? ks. pra??. Eugeniusz Szewc, który kontynuowa?? prace remontowe. W 1991 r. wewn?trzne ??ciany ko??cio??a i obu zakrystii obudowano ??wierkow? boazeri? i ??awkami przy tych ??cianach, a w 1998 r. wymieniono wszystkie podesty przy o??tarzach. W 1998 r. wymieniono deskowanie dachu i pokryto blach? miedzian?. W 1999 r. dokonano renowacji fundamentów i wykonano opask? cementow? wokó?? ko??cio??a, a od strony po??udniowej przy wej??ciu do kruchty wykonano podjazd dla niepe??nosprawnych. W 2000 r. ocieplono strop ko??cio??a, a 2002 r.  wymieniono wi?kszo???  okien  i rozet w ko??ciele, ko??ció?? odmalowano, odnowiono o??tarz oraz poddano renowacji elementy drewniane wn?trza. W latach 2003-2005 zamontowano witra??e w oknach i rozetach. Obecny proboszcz, ks. kan. Piotr Turek, administruj?cy parafi? od sierpnia 2009 r., podj??? i kontynuuje dalsze prace restauratorskie. W ci?gu ostatnich lat zosta??a wyremontowana i pomalowana kaplica   i stara plebania, ko??ció?? otrzyma?? nowe stereofoniczne nag??o??nienie, o??wietlenie wymieniono na energooszcz?dne. Zosta??y te?? wymienione okna i drzwi w budynku plebanii. W kwietniu 2009 r.    w przebudowanym na terenie ko??cielnym  obiekcie  funkcjonuje Fundacja Integracja JPII, od stycznia 2010 r.  NZOZ Integracyjny O??rodek Lecze?? i Rehabilitacji  im. Jana Paw??a II. W dniu 09 kwietnia 2012 r. parafia ??w. Anny otrzyma??a Relikwie w postaci w??osów b??. Ojca ??w?tego Jana Paw??a II przywiezione przez ks. pra??ata Krzysztowa Nykiela, cz??onka Rady Rewizyjnej Polskiego Instytutu Ko??cielnego w Rzymie i Konsultatora papieskiej Rady ds. Duszpasterstawa S??u??by Zdrowia.   Od 1 wrze??nia 2012 r. przy parafii, dzia??a  przedszkole ??w. Anny mieszcz?ce si? w wyremontowanym budynku przylegaj?cym do Kaplicy p/w. MB Nieustaj?cej Pomocy. Od pa??dziernika 2013 roku na terenie parafii dzia??a ??wietlica ??rodowiskowa  usytuowana w zaadaptowanej cz???ci budynku parafialnego.

 

 Ko??ció?? ??w. Anny ze zbiorów Archiwum Pa??stwowego

 

  

 Ko??ció?? ??w. Anny- zbiory Arch. Pa??stwowego

      Ko??ció?? ??w. Anny widok obecny

    

  

      Ko??ció?? ??w. Anny -widok obecny


 

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET