Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 Kancelaria parafialna

 
 Czynna:
 
Pn.- Pt.  10.00-11.00, 16.00-17.30 
Sobota  10.00-11.00

W miesi?cach: lipiec - sierpie?? kancelaria jest czynna w dni powszednie tylko po po??udniu w godz. 16.00-17.30  
 
 
tel: 42 672 45 62 (czynny w godzinach pracy kancelarii)
 
e:mail: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl
 
Nr rachunku bankowego parafii:  43 1020 3408 0000 4402 0239 5796

 

 

SAKRAMENTY ??WI?TE

 

CHRZEST

 

 Dokumenty potrzebne do udzielenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane rodziców chrzestnych (imi?, nazwisko, wiek, adres zamieszkania), dokumenty stwierdzaj?ce, ??e mog? zosta? dopuszczone do sprawowania tej funkcji.

Dokumenty nale??y z??o??y? w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed dat? chrztu.

Sakramentu Chrztu udzielamy ka??d? niedziel? miesi?ca (wrzesie??-czerwiec) na Mszy ??wi?tej o godz. 13.30 a w miesiacach (lipiec -sierpie??) na Mszy ??wi?tej o godz. 12.15

 

BIERZMOWANIE

 

W przygotowaniu do bierzmowania uczestniczy m??odzie?? klas gimnazjalnych zamieszka??a w naszej parafii.  Doros??ych kandydatów do bierzmowania zapraszamy do kancelarii w celu ustalenia formy przygotowania indywidualnego.

 

??LUB

 

Wymagane dokumenty do zawarcia zwi?zku ma????e??skiego:

  • dowody osobiste narzeczonych
  • ??wiadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ??lubu ko??cielnego”(wa??ne jest tylko przez 3 miesi?ce)
  • za??wiadczenie o odbytych naukach przedma????e??skich i spotkaniach w poradni rodzinno-ma????e??skiej.
  • je??li ??lub bior?: wdowa/wdowiec - akt zgonu wspó??ma????onka 
  • je??li ??lub jest konkordatowy, za??wiadczenie z USC (wa??ne jest tylko przez 3 miesi?ce).
  • je??li ??lub odb?dzie si? w innej parafii, nale??y tak??e mie? pozwolenie proboszcza.

Narzeczeni zobowi?zani s? do stawienia si? w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesi?ce przed planowanym ??lubem, w celu spisania protoko??u ma????e??skiego i rozpocz?cia wszystkich formalno??ci.

 

Informacje o terminach nauk przedma????e??skich podawane s? w og??oszeniach duszpasterskich.

 Poradnia rodzinno-ma????e??ska czynna jest w czwartki od godz. 17.30

 

POGRZEB

 

Dokumenty wymagane:

  • akt zgonu (do wgl?du)
  • ewentualne za??wiadczenie o przyj?tych przed ??mierci? sakramentach.

Po ??mierci, nawet, je??li pogrzeb ma odby? si? w innej parafii, powinni??my zg??osi? ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyska? pozwolenie na pogrzeb poza parafi?.

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET