Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Duszpasterze:

 

Ksi?dz proboszcz:

  

Ksi?dz Kanonik dr Piotr Turek, (ur. 16 wrze??nia 1962 r. w ?odzi) od 10 sierpnia 2009 r. ustanowiony Proboszczem parafii ??w. Anny w ?odzi.  Pochodzi ze ??ródmiejskiej parafii Podwy??szenia ??wi?tego Krzy??a w ?odzi. Uko??czy?? ??ódzkie Wy??sze Seminarium Duchowne i przyj??? ??wi?cenia kap??a??skie w 1988 r. W 1992 r. uzyska?? licencjat naukowy w zakresie teologii praktycznej na Akademii Teologii Katolickiej oraz uzyska?? tytu?? magistra teologii na KULu. W 2006 r. zosta?? doktorem teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po otrzymaniu ??wi?ce?? kap??a??skich oddelegowany do parafii ??w. Ma??gorzaty w Witowie. Kolejno przenoszony do piotrkowskiej parafii Naj??wi?tszego Serca Jezusowego oraz parafii ??ódzkich: Matki Boskiej Fatimskiej, ??w. Mateusza Ewangelisty oraz ??wi?tych Aposto??ów Piotra i Paw??a. W 1996 r. trafi?? do swej rodzimej parafii, gdzie pracowa??, z krótk? przerw? urlopow? do lata 2009 r. Archidiecezjalny duszpasterz g??uchoniemych od 1991 r., barier? w kontakcie z nimi pokona?? poprzez opanowanie znajomo??ci j?zyka migowego. Od 1998 r. po??wi?ci?? si? tej pracy szczególnie. Zacz??? organizowa? imprezy charytatywne, z których zyski przeznacza?? na letnie i zimowe wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Dla lepszego prze??ywania liturgii przez g??uchoniemych, ks. Turek zdecydowa?? t??umaczy? na j?zyk migowy nabo??e??stwa transmitowane przez telewizj?. W 2004 r. pierwszy raz w historii polskiej telewizji odby??a si? transmisja mszy migowej dla g??uchoniemych, sprawowanej przez ks. Piotra Turka. Laureat plebiscytu ?odzianin Roku 2001, wieloletni wspó??organizator i uczestnik Pieszej Pielgrzymki z ?odzi na Jasn? Gór?, duszpasterz energetyków, elektryków, elektroników. W grudniu 2009 odznaczony przez metropolit? ??ódzkiego rokiet? i mantoletem. Ksi?dz Piotr Turek od kwietnia 2009 r. by?? Prezesem powsta??ej z jego inicjatywy fundacji Fundacja-Integracja JP2. Z inicjatywy duchownego powsta??o równie?? Przedszkole ??w. Anny dzia??aj?ce przy parafii od wrze??nia 2012 r. oraz ??wietlica ??rodowiskowa. Ksiadz Piotr Turek jest tak??e kapelanem Stra??y miejskiej w lodzi i wspo??organizatorem pielgrzymek biegowych stra??nikow miejskich.

 

Ksi???a wikariusze:

 

Ksi?dz Andrzej Milczarek, magister teologii ur. 11.10.1975 r. w ?odzi. W 2001 r. uko??czy?? ??ódzkie Wy??sze Seminarium Duchowne oraz przyj??? ??wi?cenia kap??a??skie. Uko??czy?? Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Warszawie. Najpierw oddelegowany do parafii Naj??wi?tszego Serca Jezusowego w Kurowicach (lata 2001-2003), nast?pnie przenoszony do parafii ??w. Wojciecha w Dobroniu (lata 2003-2004), parafii ??w. Katarzyny w Koluszkach (lata 2004-2007), parafii Królowej Pokoju w ?odzi (lata 2007-2008), parafii Chrystusa Odkupiciela w ?odzi (lata 2009-2010). W parafii ??w. Anny pracuje od 28.08.2010 r.

Ksi?dz Adam Pie??kowski 

Ksi?dz Arkadiusz Lechowski

 

 

 

 

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET