Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Nie istniej? ??adne potwierdzone wiadomo??ci historyczne o ??yciu ??w. Anny, nie znajdziemy ich równie?? w Ksi?gach Pisma ??wi?tego. Ewangelie milcz? na ten temat. Informacje dotycz?ce  ??ycia ??wi?tej dope??nia jednak bogata literatura apokryficzna, wywodz?ca si? z pocz?tków Chrze??cija??stwa. Chocia?? Apokryfy nie nale??? do ksi?g natchnionych to w swojej  tre??ci, oprócz opisów legendarnych i ba??niowych zawieraj? informacje prawdziwe, przekazywane przez tradycj? Ko??cio??a. Najwi?cej wiadomo??ci o ??w. Annie znajdziemy w  Protoewangelii  Jakuba, powsta??ej w drugiej po??owie II wieku oraz powsta??ej pó??niej Ewangelii Pseudo-Mateusza. ??wi?ta Anna matka  Matki Boskiej i babcia Pana Jezusa Chrystusa pochodzi??a z Betlejem, z rodziny kap??a??skiej. Jej imi? pochodzi z hebrajskiego i oznacza ??ask?. ??w. Anna otrzyma??a od swoich rodziców staranne wychowanie, pog???bione przez s??u??b? w ??wi?tyni Jerozolimskiej. W wieku 24 lat po??lubi??a  ??w. Joachima pochodz?cego z rodu Dawidowego, wychowanego w zamo??nej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. ??wi?ci Anna i Joachim byli kochaj?cym i bogobojnym ma????e??stwem. Swoim maj?tkiem wspomagali zarówno ??wi?tynie jak i osoby potrzebuj?ce. Niestety przez d??ugi czas ma????e??stwa nie zostali obdarzeni potomstwem. Jak podaje literatura apokryficzna, dopiero 40 dniowy post Joachima oraz modlitwy obojga ma????onków  sprawi??y, ??e po 20 latach oczekiwania urodzi??a im si? córka. Nazwali j? Maria, imi? pochodzi od hebrajskiego Miriam i oznacza rado???. Wspomnienie ??w. Anny i ??w. Joachima obchodzi si? 26 lipca. Kult ??w. Anny rozpocz??? si? na Wschodzie, najstarsza bazylika pod wezwaniem ??wi?tej zosta??a zbudowana w 550 r., w Konstantynopolu przez cesarza Justyniana. Najstarszy na ??wiecie wizerunek ??w. Anny pochodzi z VIII w., który znajduje si? w rzymskim ko??ciele S.M. Antiqua. Z tego samego okresu pochodzi fresk przedstawiaj?cy ??wi?t?, odkryty przez polskiego archeologa w Faras, w Nubii.  ??wi?ta Anna od wieków ??rednich równie?? w Polsce otaczana jest wielka chwa???. Istnieje wiele ??wiadectw jej kultu. Ku czci ??w. Anny powsta??o wiele ko??cio??ów, jest ona patronk? wielu miejscowo??ci oraz pi?ciu zakonów ??e??skich. W muzyce ko??cielnej wieków ??rednich zosta??o zapisanych 118 hymnów oraz 36 sekwencji po??wi?conych ??wi?tej. Jest ona patronk?: matek, wdów, kobiet oczekuj?cych dzieci, ma????e??stw i dzieci??stwa, gospody??, górników, piekarzy, ??eglarzy. W Polsce kult ??w. Anny w sposób szczególny rozwin??? si? na ??l?sku. Pierwsze o??rodki kultu ??w. Anny powsta??y we Wroc??awiu (1386)  oraz w Starym Ole??nie (1414). W ko??ciele oo. Franciszkanów w Opolu znajduje si? kaplica z roku 1309, a w niej polichromia przedstawiaj?ca ??w. Ann? z Matk? Bo??? i Dzieci?tkiem Jezus na r?kach. Najwi?kszym oraz najbardziej odwiedzanym przez pielgrzymów o??rodkiem kultu ??wi?tej jest w Polsce Góra ??wi?tej Anny na Opolszczy??nie, dawniej zwana Gór? Che??msk? lub Gór? ??w. Jerzego. W ??wi?tyni zbudowanej w latach 1480-1516, znajduje si? mierz?ca zaledwie 66 cm figurka przedstawiaj?ca ??w. Ann?  Samotrze? trzymaj?c? na lewej r?ce córk? Maryj?, na prawej za?? wnuka Jezusa Chrystusa. Rze??ba pochodz?ca z XV wieku wykonana zosta??a z drewna bukowego i przedstawia wielk? warto??? historyczn?, kultow? oraz artystyczn?. W ko??ciele ??w. Anny w ?odzi znajduje si? namalowany przez Kazimierza Alchimowicza obraz, przedstawiaj?cy ??w. Ann? nauczaj?c? Maryj?.

 

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET