Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 01.09.2019 r.


1. Od jutra w kancelarii parafialnej przyjmujemy rezerwacj? terminów Mszy ??w. na przysz??y 2020 rok.


2.We wtorek 3 wrze??nia, we wspomnienie ??w. Grzegorza Wielkiego, swoje imieniny obchodzi Ksi?dz Arcybiskup Grzegorz Ry??. W tym dniu Msza ??w. w Jego intencji b?dzie sprawowana w katedrze o godz. 12.00.


We wtorek tak??e swoje ??wi?to patronalne prze??ywa ks. Prof. Grzegorz Leszczy??ski, który pos??uguje w naszej parafii. Pami?tajmy o Nim w naszej modlitwie.


3. W tym tygodniu przypada Pierwszy czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca.

  • W czwartek po wieczornej Mszy ??w. modlitw? za kap??anów z pro??b? o nowe powo??ania kap??a??skie i zakonne, któr? poprowadzi Akcja Katolicka.
  • W pi?tek Msze ??w. wotywne o NSJ o godz. 6.30 i 18.00. Spowied?? pierwszo pi?tkowa odb?dzie si? na wszystkich Mszach. Na wieczór w sposób szczególny zapraszamy do spowiedzi dzieci i m??odzie?? z racji na rozpoczynaj?cy si? rok szkolny.
  • W sobot? Msza ??w. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 6.30. Po Mszy ??w. odb?dzie si? modlitwa ró??a??cowa.


4. W pi?tek o godz. 6.00 sprzed ko??cio??a wyjazd na pielgrzymk? do La Salette.


5.  W przysz??? niedziel? 8 wrze??nia na Mszy ??w. o godz. 12.30, odb?dzie si? po??wi?cenie tornistrów dla dzieci ze szko??y i przedszkola. Wówczas wr?czymy tak??e tornistry i piórniki dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj?cych.


6. 15 wrze??nia zapraszamy na Msz? ??w. o godz. 12.30 rodziców i dzieci pierwszokomunijne. Po mszy odb?dzie si? dla nich specjalne spotkanie.


7. W przysz??? niedziel? (8 wrze??nia) po Mszy ??w. o godz. 18.00 zapraszamy na modlitw? uwielbienia, w czasie której b?dzie równie?? mo??liwo??? skorzystania
z modlitwy wstawienniczej.


8. W kawiarni mo??na naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in.: o roli sióstr zakonnych w szko??ach i Ko??ciele; o przyczynie i skutkach po??arów w lasach amazo??skich, jak równie?? reporta?? z ?ódzkiej Pierwszej Pielgrzymki na Jasn? Gór?.


9. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x300, 1x200, 7x100, 8x50.


10. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Wiktoria Bienias, Henryka Piesiak, Gra??yna W???yk, Stanis??awa Ki??ska, W??adys??awa Buli??ska, Stanis??aw Pierzcha??a, Stanis??aw Kolasi??ski. 

02 Września 2019

 

Og??oszenia parafialne 25 sierpnia 2019 r.


1. Dzisiaj zbiórka do puszek na przybory szkolne (tornistry, piórniki) dla dzieci z ubogich rodzin i ze ??wietlicy.
2. Od 1 wrze??nia wracamy do porz?dku w ci?gu roku. Msze w ko??ciele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 13.30 i wieczorem 18.00; w kaplicy: 11.00 dla dzieci przygotowuj?cych si? do Pierwszej Komunii ??wi?tej, 12.30 dla rodziców z ma??ymi dzie?mi, przedszkolaków i pozosta??ych.
3. Msza ??wi?ta i b??ogos??awie??stwo na rozpocz?cie roku szkolnego 2019/2020 sprawowana b?dzie w niedziel? 1 wrze??nia o 11.00 w kaplicy.
4. Uroczysta Msza ??wi?ta, w 80 rocznic? wybuchu II wojny ??wiatowej, z modlitw? o pokój na ??wiecie i za poleg??ych w czasie wojny, sprawowana b?dzie 1 wrze??nia o 12.15 w ko??ciele.
5. Od 2 wrze??nia kancelaria parafialna czynna od poniedzia??ku do pi?tku: 10.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30; w soboty tylko 10.00 – 11.00.
6. W tym tygodniu prze??ywamy:
a. 26 sierpnia Uroczysto??? NMP Cz?stochowskiej; Msza ??w. 7.00, 8.00, 18.00,
b. 27 sierpnia Wspomnienie ??w. Moniki,
c. 28 sierpnia Wspomnienie ??w. Augustyna,
d. 29 sierpnia Wspomnienie m?cze??stwa ??w. Jana Chrzciciela.
7. Zach?camy do nabycia prasy w kawiarni, a w niej …
a. Niedziela:
i. Najwa??niejsi s? uczniowie …
ii. Daj mi ocali? cho? jedn? dusz?-rocznica ur. ??w. Matki Teresy z Kalkuty
iii. Niedziela M??odych: Jakub blokuje LGBT i Opole uwielbia …
b. Go??? Niedzielny:
i. Z konfesjona??ów do wi?zie?? – o zachowaniu tajemnicy spowiedzi …
c. Przewodnik Katolicki
i. Fundamentalizm skrada si? po cichu …
ii. Drzwi musz? by? otwarte – rozmowa z papie??em Franciszkiem …
d. Ró??aniec, Anio?? Stró?? …
8. Z??o??ono bezimienne: 1x4500 z??, 1x500 z??, 1x300, 1x200, 7x100 z?? i 5x50 z??. Ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.
9. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Piotr JANASZEK, Edyta SYZDÓ?, Wies??aw OSIBORSKI, Urszula REWERSKA, Anna MONETA. Wieczny odpoczynek…24 Sierpnia 2019

 

Og??oszenia parafialne 18.08.2019 r.


1. 94. ?ódzka Piesza Pielgrzymka na Jasn? Gór?, jak co roku, wyruszy 21 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Zwyci?skiej. Has??o tegorocznej pielgrzymki brzmi: Stworzycielu Duchu, Przyjd??. Zapisy codziennie w godz. 10.00-12.00 oraz 17.00-20.00 w dolnym ko??ciele Matki Boskiej Zwyci?skiej w ?odzi (ul. ??kowa 40). Szczególna zni??ka w tym roku dotyczy bezrobotnych oraz ma????e??stw prze??ywaj?cych – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 rocznic? sakramentu ma????e??stwa.


2. W sobot? 24 sierpnia wyruszy z Sanktuarium Matki Bo??ej Pocieszenia na Jasn? Gór? III pielgrzymka biegowa. To forma pielgrzymowania polegaj?ca na przebiegni?ciu trasy odcinkami po kilka kilometrów jednego dnia, ka??dy biegnie tyle ile ma si??. Udzia?? w biegu jest bezp??atny, a ka??dy uczestnik otrzymuje „pakiet uczestnika” (koszulk?, napoje, prowiant na drog?). Ide? pielgrzymiego biegu jest wspólna modlitwa w intencji miasta, województwa, wszystkich jego mieszka??ców. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia??u w pielgrzymce.


3. Sk??adamy podzi?kowanie firmie H. Skrzydlewskiej za ofiarowane kwiaty, za ich u??o??enie i przygotowanie o??tarzy na Uroczysto??? Matki Bo??ej Wniebowzi?tej, oraz na dzisiejsz? niedzieln? uroczysto???.


4. Zach?camy do nabycia prasy w kawiarni, a w niej …
a. Niedziela:
I. Ko??ció?? stan??? w ogniu …
II. Zero tolerancji dla alkoholu …
III. Cudem jest ??wiat …
IV. Chro??my nasz dom …
b. Go??? Niedzielny:
I. Chwa??a za progiem …
II. Najlepszych ch??opców zabra?? …
III. Po prostu Chmiel …
IV. Papie?? i dziennikarze …
c. Przewodnik Katolicki
I. Najwi?ksza tajemnica ks. Popie??uszki …
II. Ko??ció??, a homoseksualizm …
III. Rohind??owie wracaj? do domów …
IV. Wyczekuj?ca wi??? …
d. Ró??aniec, Anio?? Stró?? …


5. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000 z??, 1x300 z??, 5x100 z?? i 7x50 z??. Ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


6. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Jadwiga CENDROWICZ, Janina TOMASZEWSKA, Wies??awa JANECZEK, Jerzy SADOWSKI. Wieczny odpoczynek…17 Sierpnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 11.08.2019r.

 

1. W ??rod? wspominamy ??w. Maksymiliana Kolbe – patrona ??ywego Ró??a??ca.

 

2. W czwartek uroczysto??? Wniebowzi?cia NMP. Msze ??w. do po??udnia jak w wakacyjne niedziele, natomiast Msza ??w. wieczorna o godz. 18.oo!

 

3. Prasa i  w kawiarni…

 

4. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 1x200zl, 5x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

5. W ostatnim czasie odesz??y do wieczno??ci ??p.: Miros??awa Wojciechowska i Gra??yna Sk?pska. Wieczny odpoczynek…

 10 Sierpnia 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 04.08.2019r.

 

1. We wtorek obchodzimy ??wi?to Przemienienia Pa??skiego. Msze ??w. o godz. 7.oo, 8.oo i 18.oo.

 

2. W pi?tek przypada ??wi?to Teresy Benedykty od Krzy??a – Edyty Stein, a w sobot? ??w. Wawrzy??ca, diakona i m?czennika. Msze ??w w te dni jak w dzie?? powszedni.

 

3. Prasa i  w kawiarni…


4. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

5. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x500 z??, 7x100 z?? i 5x50 z??. Bóg zap??a?.

 

6. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Wielis??aw P??ócienniczak i Bo??enna Dejniak. Wieczny odpoczynek…

 03 Sierpnia 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET