Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 10.11.2019r.

 

1. Prze??ywamy dzisiaj dzie?? Ko??cio??a Prze??ladowanego. Z naszej diecezji w Syrii pomaga ks. Przemys??aw Szewczyk, który pracowa?? ostatnio w parafii ??w. Alberta na Widzewie. Dzisiaj zbiorka do puszki na pomoc ko??cio??owi prze??ladowanemu.

Tak??e dzisiaj przed ko??cio??em Skauci sprzedaj? flagi. Dochód przeznaczony jest na ich dzia??alno???.

 

2. Jutro 11 listopada – ??wi?to Niepodleg??o??ci. Msze ??w. w naszej parafii o godz. 7.oo, 8.oo, 9oo – w intencji Ojczyzny i o 18.oo. W przysz??? niedziele o godz. 17.oo w ko??ciele dzieci ze szko??y 29 przedstawi? program patriotyczny, który wygra?? konkurs w Lodzi.

 

3. Ko??o Przyjació?? Radia Maryja zaprasza na msz? ??w w intencji Ojca ??wi?tego, Ojczyzny, Radia Maryja i Tv. Trwam w czwartek na godz. 18.oo.

 

4. W pi?tek po Mszy ??w. o godz. 18.oo rozpocznie si? nowenna przed uroczysto??ci? Jezusa Chrystusa Króla Wszech??wiata. Nowenn? poprowadzi Akcja Katolicka.

 

5. W przysz??? niedziel? rozpocznie si? ju?? III tydzie?? ubogich. Powsta?? on z inicjatywy Papie??a Franciszka pocz?tkowo jako Dzie?? Ubogich. Pod chorem s? do odebrania tzw. tytki charytatywne – papierowe torby, które mo??emy zabra?, zape??ni? ??ywno??ci?, b?d?? ??rodkami czysto??ci i obdarowa? kogo??, o kim wiemy, ??e jest w trudnej sytuacji materialnej, lub przynie??? do ko??cio??a, a Akcja Katolicka przeka??e te dary potrzebuj?cym rodzinom.

 

6. Tak??e w przysz??? niedziel? o 7.3o w kaplicy Msza ??w. dla ??ywej Rozy z wymiana tajemnic ró??a??cowych.

 

5. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

6. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 5x50zl. Bóg zap??a?.

 

7. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Anna Jó??wik, Tadeusz Jankiewicz, Eugenia Kruk, Józef Eliasz, Grzegorz Koperkiewicz i Jacek Morawski. Wieczny odpoczynek…

 09 Listopada 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 27.10.2019r.

 

1. Zbli??a si? miesi?c listopad – miesi?c pami?ci o naszych bliskich zmar??ych. Rzecz? ??wi?t? i zbawienna jest modlitwa za zmar??ych. Modlimy si? za nich przez ca??y rok w modlitwie wypominków. Dzisiaj przyjmujemy na wypominki pod chorem i w zakrystii, natomiast w tygodniu w kancelarii.

 

2. W pi?tek przypada Uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych. Tego dnia nie obowi?zuje post i nie udamy si? z wizyt? do chorych. Msze ??w. w naszej parafii o godz. 7.oo, 8.oo, 9.oo i 18.oo. Natomiast w sobot? wspomnienie wiernych zmar??ych. Msze ??w. o godz. 7.oo, 8.oo i 18.oo. Po Mszy ??w. o godz. 18.oo procesja po???czona z modlitwa wypominków.

 

3. Rozpocz???a si? w naszej parafii kolejna edycje spotka?? Alpha, na które zapraszamy jeszcze ch?tne osoby. We wtorki o godz. 19.00 w kaplicy odbywaj? si? spotkania Alpha dla doros??ych, natomiast w ??rody o godz. 19.oo w kawiarni dla m??odzie??y.

 

4. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

5. Za wszystkie ofiary na rzecz naszej parafii sk??adamy. Bóg zap??a?.

 

6. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Jerzy Olszewski, Janusz Lewandowski, Janusz Sikorski, Zbigniew Sobalski i Mieczys??aw Gendek. Wieczny odpoczynek…

 27 Października 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 20.10.2019r.

 

1. Dzisiaj ofiary sk??adane do puszek i dochód z ciasta przeznaczone s? na misje.

 

2. Tak??e dzisiaj po Mszy ??w. wieczornej, odb?dzie si? modlitwa medytacyjna ze ??piewami z Taize.

 

3. W ubieg??ym tygodniu rozpocz?li??my kolejn? edycj? spotka?? Alpha, na które zapraszamy jeszcze ch?tne osoby. We wtorki o godz. 19.00 w kaplicy odbywaj? si? spotkania Alpha dla doros??ych, natomiast w ??rody o godz. 19.oo w kawiarni dla m??odzie??y.

 

4. We wtorek wspomnienie ??w. Jana Paw??a II, patrona Akcji Katolickiej. Msza ??w. w intencji cz??onków Akcji katolickiej naszej parafii o godz. 18.oo.

 

5. W pi?tek w ko??ciele o godz. 19.oo spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkó?? ??rednich.

 

6. W przysz??? niedziel? o godz. 7.3o w kaplicy Msza ??w. dla ??ywego Ró??a??ca z wymiana tajemnic ró??a??cowych.

 

7. W kancelarii i zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne, pó??roczne i jednorazowe.

 

8. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

9. Za wszystkie ofiary na rzecz naszej parafii sk??adamy. Bóg zap??a?.

 

10. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Barbara Budzicka, Dariusz Hanuszkiewicz, Stanis??awa Tybura, Roman Kosiara i Renata Majewska. Wieczny odpoczynek…

 19 Października 2019

Og??oszenia duszpasterskie 13.10.2019r.

 

1. Obchodzimy dzisiaj kolejny Dzie?? Papieski, Ofiary zbierane do puszek i dochód z kremówek jest przeznaczony na stypendium Dzie??o Nowego Tysi?clecia.

 

2. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej. Dzieci I komunijne zapraszamy na ró??aniec w ??rody o 17.3o i w pi?tki po Mszy ??w. wieczornej. Dzisiejszy Ró??aniec po???czony b?dzie z procesja fatimska.

 

3. Rozpocz??? si? w naszej parafii kurs przedma????e??ski. Ch?tnych zapraszamy w poniedzia??ek na godz. 19.oo do budynku plebanii. 

 

4. Dzisiaj o godz. 19.oo w katedrze odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

5. We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha.

 

6. W czwartek na godz. 18.oo zapraszamy na Msze ??w. w intencji Ojca ??w., Ojczyzny, Radia Maryja i Tv. Trwam.

 

7. W pi?tek w kaplicy spotkanie dla kandydatów do bierzmowania: o godz. 18.oo – dla klas 7 SP, o godz. 19.oo – dla klas 8 SP.

 

8. Msza ??w. dla ??ywego Ró??a??ca z wymiana tajemnic ró??a??cowych wyj?tkowo w tym miesi?cu nie w III, a w IV niedziel? miesi?ca – 27 pa??dziernika.

 

9. W kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne, pó??roczne i jednorazowe.

 

10. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

11. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zlzl, 1x200zl, 7x100zl i 8x50zl. Bóg zap??a?.

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Wanda Królik, Zbigniew Sawicki, Jerzy Kabat i Urszula Jagodzi??ska. Wieczny odpoczynek…

 12 Października 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 06.10.2019r.

 

1. Dzisiejsza puszka przeznaczona jest na Wy??sze Seminarium Duchowne w Lodzi. W tym roku zg??osi??o si? na I rok studiów 11 alumnów. Dzi?kujmy Bogu za dar powo??a?? i pro??my o nowe, ??wi?te…

 

2. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy sw. wieczornej. Dzieci I komunijne zapraszamy na ró??aniec w ??rody o 17.3o i w pi?tki po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. Rozpocz??? si? w naszej parafii kurs przedma????e??ski. Ch?tnych zapraszamy w poniedzia??ek na godz. 19.oo do budynku plebanii. 

 

4. Przezywamy dzisiaj niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. Za dar przyrody i ??rodowiska podzi?kujemy Bogu w sposób szczególny w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy ??w. wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie??  mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

5. Jutro - 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I –komunijnych

 

6. Ruch ??wiat??o-??ycie zaprasza dzieci w wieku 8-9-10 lat do uczestnictwa
w cotygodniowych spotkaniach Dzieci Bo??ych w naszej parafii. Spotkania maj? na celu przybli??a? Pismo ??wi?te poprzez zabaw? oraz formowa? postawy ??wiadomych i dojrza??ych chrze??cijan za pomoc? dostosowanych do ich wieku tre??ci. W wakacje jest mo??liwo??? wyjazdu na dwutygodniowe Oazy.

Prosimy o zg??aszanie dzieci do zakrystii oraz pozostawienie telefonu kontaktowego.

 

7. W przysz??? niedziel? obchodzi? b?dziemy kolejny Dzie?? Papieski, Ofiary zbierane tego dnia do puszek i dochód z ciasta b?dzie przeznaczony
na stypendium Dzie??o Nowego Tysi?clecia.

 

8. Tak??e w przysz??? niedziel? o godz. 19.oo w katedrze odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

9.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha

 

10. Prasa i ciasto w kawiarni. S? tez do nabycia bombonierki Goplany…

 

11. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X1000zl, 1x200zl, 7x100zl i 6x50zl. Bóg zap??a?.

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Kazimierz Pawlak, Jadwiga Kacperczyk i Pawe?? Mizera. Wieczny odpoczynek…

 05 Października 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET