Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 


OG?OSZENIA PARAFIALNE 21.07.2019 r.


1. Z racji przypadaj?cego wspomnienia ??w. Krzysztofa, w przysz??? niedziel? po ka??dej Mszy ??wi?tej odb?dzie si? b??ogos??awie??stwo pojazdów. Tak??e w przysz??? niedziel? odb?dzie si? zbiórka do puszek na pomoc Misjom.


2. Jutro w poniedzia??ek wspominamy ??w. Mari? Magdalen?, we wtorek natomiast ??w. Brygid? patronk? Europy.


3. W czwartek przypada wspomnienie ??w. Jakuba Aposto??a i ??w. Krzysztofa, patronów pielgrzymów i podró??uj?cych.


4. W pi?tek przypada wspomnienie ??w. Anny. Jest to dzie?? odpustu w naszej parafii. Msze ??wi?te b?d? sprawowane o godz.: 7.00, 8.00 i suma odpustowa o godz.: 18.00. po uroczysto??ciach w ko??ciele zapraszamy na festyn parafialny z udzia??em orkiestry d?tej i innych zespo??ów muzycznych.


5. W kawiarni mo??na naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego.


6. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x500, 1x200, 5x100, 5x50.


7. W ostatnim czasie odesz??y do wieczno??ci ??p.: Edyta K???bowsska i Krystyna Firadza.22 Lipca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 14.07.2019r.

 

1. Informujemy, ze uroczysto??? odpustowa ku czci sw. Anny odb?dzie si? w dzie?? wspomnienia – 26 lipca na Mszy ??w. o godz. 18.oo. Po uroczysto??ci zapraszamy na festyn parafialny.

 

2. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

3. We wtorek wspomnienie Matki Bo??ej Szkaplerznej. Po??wi?cenie szkaplerzy na Mszy ??w. o godz. 18.oo.

 

4. W tym tygodniu za??o??ono por?cze przy wej??ciu do ko??cio??a od strony plebani i przy wej??ciu g??ównym. Zosta?? tez zainstalowany monitoring wokó?? ko??cio??a i przedszkola.

 

5. Prasa i  w kawiarni…

 

6. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000zl, 1x300zl, 2x200zl, 7x100zl i 5x50zl. Bóg zap??a?.

 

7. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Bo??enna Sadowska, Alfreda Sieczkowska, Tomasz Konieczko, Alina W???yk, Stanis??aw Bulakowski i Halina P??achci??ska. Wieczny odpoczynek…

 13 Lipca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 07.07.2019r.

 

1. W sobot? 13 dzie?? miesi?ca lipca – to kolejne wspomnienie objawie?? fatimskich. Nabo??e??stwo Fatimskie w naszej parafii po Mszy ??w. o godz. 18.oo. Zapraszamy.

 

2. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

2. Prasa i  w kawiarni…

 

3. Z??o??ono ofiary bezimienne: 2x500zl, 1x300zl, 5x100zl i 4x50zl. Bóg zap??a?.

 

4. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Bogdan Cichowicz, Zenon Siemczuk, Jadwiga Jaworska, Jadwiga Przyby??a, Jan Nowak i W??adys??aw Wo??niak. Wieczny odpoczynek…

 06 Lipca 2019

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 23.06.2019

 

1. Ofiary do puszki sk??adane w dniu dzisiejszym przeznaczone s? dla parafii w Wierzchos??awicach w diecezji Lubelskiej, w której mieszka??cy ucierpieli z powodu powodzi.


2. Prze??ywamy oktaw? Bo??ego Cia??a. Po nabo??e??stwach czerwcowych zapraszamy na uroczyste procesje eucharystyczne.


3. W poniedzia??ek prze??ywamy Uroczysto??? Narodzenia Jana Chrzciciela.


4. W pi?tek przypada Uroczysto??? Naj??wi?tszego Serca Pana Jezusa. Jest to tak??e ??wiatowy Dzie?? Modlitw o u??wi?cenie kap??anów.


5.  W sobot? natomiast przypada Uroczysto??? ??wi?tych Aposto??ów Piotra i Paw??a.


6. Wykonywany dzisiaj ??piew suplikacji jest za przeb??aganie Boga za pope??nione w naszym kraju ??wi?tokradztwa.


7. Za tydzie?? (30 czerwca) ostatni raz b?dzie Msza  ??w. o 13.30 i 1800 oraz Mszy ??w. w kaplicy.

8. W misi?cach lipcu i sierpniu:

Msze ??w. w tygodniu w godzinach: 700, 730, 1800NIE B?DZIE MSZY o 1730.


Msze ??w. w niedziele w godzinach: 630, 800, 930, 1100, 1215 (z udzieleniem chrztu) oraz o 1900.


NIE B?DZIE MSZY W NIEDZIELE O 1330 i 1800.


9. W OKRESIE WAKACYJNYM KANCELARIA PARAFIALNA JEST  CZYNNA: w dni powszednie od godz. 16.00 do 17.30. W soboty kancelaria jes nieczynna.


10. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x300, 5x100, 7x50.


11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Piotr Gotwald, Tadeusz Szyma??ski, Tadeusz Marzyjanek, Krystyna D?bik, Jerzy Zajdler, Stefan Justy??ski.

 24 Czerwca 2019OG?OSZENIA PARAFIALNE 16.06.2019

 

1. Ofiary do puszki sk??adane w dniu dzisiejszym przeznaczone s? na budow? ko??cio??ów w naszej Archidiecezji.

2. Dzisiaj po Mszy ??wi?tej wieczornej, zapraszamy na modlitewny Wieczór Uwielbienia.

3.W czwartek Uroczysto??? Bo??ego Cia??a.

-  Msze ??wi?te b?d? sprawowane o godz.: 630; 800; 930; 1100 – po której nast?pi procesja eucharystyczna, po której oko??o godz. 1300 b?dzie odprawiona tak??e Msza ??wi?ta. Wieczorem Msza o godz. 1800.


-    W procesji Bo??ego Cia??a we??mie udzia?? chór parafialny i orkiestra MPK.

-     Prosimy równie?? o przygotowanie o??tarzy:

  1 o??tarz przygotowuje S??u??ba Liturgiczna

  2 o??tarz przygotuje firma Skrzydlewska

  3 o??tarz przygotowuje Akcja Katolicka

  4 o??tarz przygotowuje Asysta Parafialna, ??ywa Ró??a i Odnowa w  Duchu     ??wi?tym.


-   Zapraszamy na procesje eucharystyczne przez ca??? oktaw? Bo??ego Cia??a.


4. Od przysz??ej niedzieli nie b?dzie Mszy ??wi?tych w kaplicy.

5. Zach?camy do nabywania prasy katolickiej.

6. W Przewodniku Katolickim mo??emy przeczyta? m.in. o tym dlaczego nale??y rozmawia? z nastolatkami oraz jak pielgrzymka Jana Paw??a II do Polski zmieni??a oblicze Europy ??rodkowo- Wschodniej.

7. Zapraszamy równie?? na kaw? i ciasto do kawiarni.

8. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x500, 1x200, 7x100, 5x50.

9. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??.p.: Edward Niewiadomski, Czes??aw Skóra, Wanda Brzózka, Stefania Andrzejczak, Leonarda B?benista.18 Czerwca 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET