Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 06.10.2019r.

 

1. Dzisiejsza puszka przeznaczona jest na Wy??sze Seminarium Duchowne w Lodzi. W tym roku zg??osi??o si? na I rok studiów 11 alumnów. Dzi?kujmy Bogu za dar powo??a?? i pro??my o nowe, ??wi?te…

 

2. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy sw. wieczornej. Dzieci I komunijne zapraszamy na ró??aniec w ??rody o 17.3o i w pi?tki po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. Rozpocz??? si? w naszej parafii kurs przedma????e??ski. Ch?tnych zapraszamy w poniedzia??ek na godz. 19.oo do budynku plebanii. 

 

4. Przezywamy dzisiaj niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. Za dar przyrody i ??rodowiska podzi?kujemy Bogu w sposób szczególny w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy ??w. wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie??  mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

5. Jutro - 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I –komunijnych

 

6. Ruch ??wiat??o-??ycie zaprasza dzieci w wieku 8-9-10 lat do uczestnictwa
w cotygodniowych spotkaniach Dzieci Bo??ych w naszej parafii. Spotkania maj? na celu przybli??a? Pismo ??wi?te poprzez zabaw? oraz formowa? postawy ??wiadomych i dojrza??ych chrze??cijan za pomoc? dostosowanych do ich wieku tre??ci. W wakacje jest mo??liwo??? wyjazdu na dwutygodniowe Oazy.

Prosimy o zg??aszanie dzieci do zakrystii oraz pozostawienie telefonu kontaktowego.

 

7. W przysz??? niedziel? obchodzi? b?dziemy kolejny Dzie?? Papieski, Ofiary zbierane tego dnia do puszek i dochód z ciasta b?dzie przeznaczony
na stypendium Dzie??o Nowego Tysi?clecia.

 

8. Tak??e w przysz??? niedziel? o godz. 19.oo w katedrze odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

9.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha

 

10. Prasa i ciasto w kawiarni. S? tez do nabycia bombonierki Goplany…

 

11. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X1000zl, 1x200zl, 7x100zl i 6x50zl. Bóg zap??a?.

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Kazimierz Pawlak, Jadwiga Kacperczyk i Pawe?? Mizera. Wieczny odpoczynek…

 05 Października 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 29.09.2019 r.

 

1. Dzisiaj ofiary sk??adane do puszki s? przeznaczone na pomoc Polakom na Bia??orusi. Zapraszamy na koncert polskich dzieci z Bia??orusi dzisiaj o 17.00 w ko??ciele. 

 

2. We wtorek rozpoczynamy miesi?c pa??dziernik po??wi?cony modlitwie ró??a??cowej. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. W tym tygodniu wspominamy: 1. X – sw. Teres? od Dzieci?tka Jezus, 2.X – Anio??ów Stró??ów, 4.X – ??w. Franciszka z Asy??u, a 5.X  - ??w. Faustyn? Kowalsk?. Tak??e w tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msza ??w. o NSPJ o godz. 6.3o i 18.oo, a w sobot? o NSNMP o godz. 6.3o, a po niej ró??aniec wynagradzaj?cy.

 

4. Jutro o godz. 19.00 rozpoczyna si? w salce na plebani kurs przedma????e??ski.

 

5. W pi?tek o godz. 19.00 zapraszany na spotkanie kandydatów do przyj?cia sakramentu bierzmowania z pierwszej klasy szkó?? ??rednich.

 

6. Przysz??a niedziela (6 X.) jest niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. W tym dniu chcemy modli? si? dzi?kuj?c Bogu za dar przyrody i ??rodowiska. W sposób szczególny b?dziemy w tej intencji si? modli? w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia b?dzie mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie?? b?dzie mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

7. W niedziele 6.10 na Mszy sw. o godz. 11.oo w kaplicy po??wi?cenie ró??a??ców dla dzieci I -komunijnych, a w poniedzia??ek 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I -komunijnych.

 

8.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha.

 

9. Prasa i ciasto w kawiarni. S? te?? do nabycia bombonierki Goplany…

 

10. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X500z??, 1x300z??, 2x200z??, 7x100z?? i 8x50z??. Bóg zap??a?.

 

11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Janina Kruk, Kazimiera Gajda, Jadwiga Paw??owska i Urszula Galant. Wieczny odpoczynek…

 28 Września 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 22.09.2019r.

 

1. Trwa nowenna przed ??wi?tem ??w. Micha??a Archanio??a. Modlimy si? w tygodniu po Mszy ??w. wieczornej, natomiast w sobot? po Mszy sw. o godz. 7.3o.

 

2. W sobot? 28 wrze??nia, Kardyna?? Stanis??aw Ry??ko z Watykanu podniesie piotrkowsk? Far? do godno??ci bazyliki mniejszej. Uroczysto??ci rozpoczn? si? w Piotrkowe o godz. 11.3o.

 

3. Tak??e w sobot?, w rocznic? beatyfikacji b??ogos??awionego Micha??a Sopo?ko, spowiednika siostry Faustyny, o godz. 15.oo, odb?dzie si? modlitwa koronka do Bo??ego Mi??osierdzia na ulicach miast. W naszej parafii na skrzy??owaniu ul. ??mig??ego Rydza i Przybyszewskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

4. Zapraszamy tak??e do oddania g??osu na ambulans dla szpitala Jonschera w ramach bud??etu obywatelskiego. Szczegó??y na ulotce w kawiarni.

 

5. Prasa i ciasto w kawiarni. S? te?? do nabycia bombonierki Goplany…

 

6. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 2x200zl, 5x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

7. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Mieczys??aw Przyborowski, Ryszard Jó??wik, Teresa Laskowska, Jakub Dombski, W??adys??aw Wi??nik i Miros??awa Maciejewska. Wieczny odpoczynek…

 21 Września 2019

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 15.09.2019 r.

 

1. Ofiary do puszki przeznaczone s? na dzie??a Papie??a Franciszka.


2. Dzisiaj po Mszy ??w. Wieczornej zapraszamy na modlitw? czuwanie modlitewne kanonami z Taize.


3. Dzisiaj przypada dzie?? ??rodków spo??ecznego przekazu. Pami?tajmy w modlitwie o pracownikach mediów, aby z odwag? i bezstronno??ci? przekazywali nam prawd? o wspó??czesnym ??wiecie.


4. Równie?? dzisiaj rozpoczynamy Tydzie?? Wychowania, oraz dni modlitw za dzieci, m??odzie?? i wychowawców.


5. We wtorek 17 wrze??nia przypada rocznica agresji Zwi?zku Radzieckiego na Polsk?, oraz Dzie?? Sybiraka.


6. W ??rod? 18 wrze??nia  przypada ??wi?to ??w. Stanis??awa Kostki, Patrona Polski, oraz dzieci i m??odzie??y. Na godz. 18.00 zapraszamy na uroczyst? Msz? ??w. Na rozpocz?cie roku szkolnego.


7. W pi?tek 20 wrze??nia o godz. 19.00 w kaplicy odb?dzie si? spotkanie rodziców m??odzie??y, która chce w najbli??szych latach przyst?pi? do Sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania b?dzie udzielany m??odzie??y z pierwszych klas szkó?? ??rednich, natomiast przygotowanie do niego obejmuje równie?? klasy 7 i 8 szko??y podstawowej.


8. Równie?? w pi?tek rozpoczniemy nowenn? do ??w. Micha??a Archanio??a. Modlitwy b?d? odbywa??y si? w dni powszednie po Mszy ??w. wieczornej, natomiast w sobot? po Mszy ??w. O godz. 7.30.


9. Od 30 wrze??nia rozpoczniemy now? edycj? Kursu Przedma????e??skiego, który b?dzie odbywa?? si? o godz. 18.30 w salce przy plebani.


10. W ramach przygotowa?? do I-wszej Komunii ??wi?tej, b?d? odbywa??y si? spotkania dla rodziców w ka??dy pierwszy poniedzia??ek miesi?ca o godz. 18.45 w kaplicy.


11. Wymiana tajemnic ró??a??cowych odb?dzie si? w przysz??? niedziel? na Mszy ??w. O godz. 7.30.


12.  Zapraszamy do kawiarni na kaw? i ciasto. W kawiarni mo??na równie?? naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in:. o pielgrzymce papie??a Franciszka do Afryki, o agresji Zwi?zku Radzieckiego na Polsk? jak równie?? rozmowa z abp  Grzegorzem Rysiem, na temat celibatu i kryzysów wiary.


13. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x3000, 1x500, 2x300, 7x100, 6x50.


14.  W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Gra??yna Mruszczyk, Tadeusz Szymczak, Józefa Kowalska.
15 Września 2019

 

  

 OG?OSZENIA PARAFIALNE 08.09.2019 r.


1. Dzisiaj (w dniu MB Siewnej) ofiary do puszki przeznaczone s? na pomoc misjonarzom w Afryce.


2. Na Mszy ??w. o godz. 12.30, odb?dzie si? po??wi?cenie tornistrów dla dzieci ze szko??y i przedszkola. Przy tej okazji wr?czymy tak??e tornistry i piórniki dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj?cych.


3. Równie?? w dniu dzisiejszym po Mszy ??w. o godz. 18.00 zapraszamy na wieczór uwielbienia, w czasie której b?dzie równie?? mo??liwo??? skorzystania z modlitwy wstawienniczej.


4. W pi?tek po Mszy ??w. Wieczornej nabo??e??stwo fatimskie z procesj?.


5. Wymiana tajemnic ró??a??cowych odb?dzie si? w czwart? niedziel? miesi?ca (22 wrze??nia), na Mszy ??w. O godz. 7.30.


6. 15 wrze??nia zapraszamy na Msz? ??w. o godz. 12.30 rodziców i dzieci pierwszokomunijne. Po Mszy odb?dzie si? dla nich specjalne spotkanie.


7. W przysz??? niedziel? po Mszy ??w.  wieczornej  zapraszamy na modlitw? medytacyjn?  ze ??piewem kanonów z Taize.


8. Zapraszamy do kawiarni na kaw? i ciasto. W kawiarni mo??na równie?? naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in:. o edukacji seksualnej i wychowaniu dzieci, o towarzyszeniu w cierpieniu chorym i umieraj?cym, jak równie?? o relacji Ko??cio??a do polityki.


9. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x500, 3x300, 1x200, 5x100, 8x50.


10.  W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p: S??awomir Dobrosz, Wawrzyniec Nosalski, Zofia Milczarek, ?ucja Zió??kowska, W??adys??awa Owczarz.
08 Września 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET