Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 27.10.2019r.

 

1. Zbli??a si? miesi?c listopad – miesi?c pami?ci o naszych bliskich zmar??ych. Rzecz? ??wi?t? i zbawienna jest modlitwa za zmar??ych. Modlimy si? za nich przez ca??y rok w modlitwie wypominków. Dzisiaj przyjmujemy na wypominki pod chorem i w zakrystii, natomiast w tygodniu w kancelarii.

 

2. W pi?tek przypada Uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych. Tego dnia nie obowi?zuje post i nie udamy si? z wizyt? do chorych. Msze ??w. w naszej parafii o godz. 7.oo, 8.oo, 9.oo i 18.oo. Natomiast w sobot? wspomnienie wiernych zmar??ych. Msze ??w. o godz. 7.oo, 8.oo i 18.oo. Po Mszy ??w. o godz. 18.oo procesja po???czona z modlitwa wypominków.

 

3. Rozpocz???a si? w naszej parafii kolejna edycje spotka?? Alpha, na które zapraszamy jeszcze ch?tne osoby. We wtorki o godz. 19.00 w kaplicy odbywaj? si? spotkania Alpha dla doros??ych, natomiast w ??rody o godz. 19.oo w kawiarni dla m??odzie??y.

 

4. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

5. Za wszystkie ofiary na rzecz naszej parafii sk??adamy. Bóg zap??a?.

 

6. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Jerzy Olszewski, Janusz Lewandowski, Janusz Sikorski, Zbigniew Sobalski i Mieczys??aw Gendek. Wieczny odpoczynek…

 27 Października 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 20.10.2019r.

 

1. Dzisiaj ofiary sk??adane do puszek i dochód z ciasta przeznaczone s? na misje.

 

2. Tak??e dzisiaj po Mszy ??w. wieczornej, odb?dzie si? modlitwa medytacyjna ze ??piewami z Taize.

 

3. W ubieg??ym tygodniu rozpocz?li??my kolejn? edycj? spotka?? Alpha, na które zapraszamy jeszcze ch?tne osoby. We wtorki o godz. 19.00 w kaplicy odbywaj? si? spotkania Alpha dla doros??ych, natomiast w ??rody o godz. 19.oo w kawiarni dla m??odzie??y.

 

4. We wtorek wspomnienie ??w. Jana Paw??a II, patrona Akcji Katolickiej. Msza ??w. w intencji cz??onków Akcji katolickiej naszej parafii o godz. 18.oo.

 

5. W pi?tek w ko??ciele o godz. 19.oo spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkó?? ??rednich.

 

6. W przysz??? niedziel? o godz. 7.3o w kaplicy Msza ??w. dla ??ywego Ró??a??ca z wymiana tajemnic ró??a??cowych.

 

7. W kancelarii i zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne, pó??roczne i jednorazowe.

 

8. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

9. Za wszystkie ofiary na rzecz naszej parafii sk??adamy. Bóg zap??a?.

 

10. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Barbara Budzicka, Dariusz Hanuszkiewicz, Stanis??awa Tybura, Roman Kosiara i Renata Majewska. Wieczny odpoczynek…

 19 Października 2019

Og??oszenia duszpasterskie 13.10.2019r.

 

1. Obchodzimy dzisiaj kolejny Dzie?? Papieski, Ofiary zbierane do puszek i dochód z kremówek jest przeznaczony na stypendium Dzie??o Nowego Tysi?clecia.

 

2. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej. Dzieci I komunijne zapraszamy na ró??aniec w ??rody o 17.3o i w pi?tki po Mszy ??w. wieczornej. Dzisiejszy Ró??aniec po???czony b?dzie z procesja fatimska.

 

3. Rozpocz??? si? w naszej parafii kurs przedma????e??ski. Ch?tnych zapraszamy w poniedzia??ek na godz. 19.oo do budynku plebanii. 

 

4. Dzisiaj o godz. 19.oo w katedrze odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

5. We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha.

 

6. W czwartek na godz. 18.oo zapraszamy na Msze ??w. w intencji Ojca ??w., Ojczyzny, Radia Maryja i Tv. Trwam.

 

7. W pi?tek w kaplicy spotkanie dla kandydatów do bierzmowania: o godz. 18.oo – dla klas 7 SP, o godz. 19.oo – dla klas 8 SP.

 

8. Msza ??w. dla ??ywego Ró??a??ca z wymiana tajemnic ró??a??cowych wyj?tkowo w tym miesi?cu nie w III, a w IV niedziel? miesi?ca – 27 pa??dziernika.

 

9. W kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne, pó??roczne i jednorazowe.

 

10. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

11. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zlzl, 1x200zl, 7x100zl i 8x50zl. Bóg zap??a?.

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Wanda Królik, Zbigniew Sawicki, Jerzy Kabat i Urszula Jagodzi??ska. Wieczny odpoczynek…

 12 Października 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 06.10.2019r.

 

1. Dzisiejsza puszka przeznaczona jest na Wy??sze Seminarium Duchowne w Lodzi. W tym roku zg??osi??o si? na I rok studiów 11 alumnów. Dzi?kujmy Bogu za dar powo??a?? i pro??my o nowe, ??wi?te…

 

2. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy sw. wieczornej. Dzieci I komunijne zapraszamy na ró??aniec w ??rody o 17.3o i w pi?tki po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. Rozpocz??? si? w naszej parafii kurs przedma????e??ski. Ch?tnych zapraszamy w poniedzia??ek na godz. 19.oo do budynku plebanii. 

 

4. Przezywamy dzisiaj niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. Za dar przyrody i ??rodowiska podzi?kujemy Bogu w sposób szczególny w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy ??w. wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie??  mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

5. Jutro - 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I –komunijnych

 

6. Ruch ??wiat??o-??ycie zaprasza dzieci w wieku 8-9-10 lat do uczestnictwa
w cotygodniowych spotkaniach Dzieci Bo??ych w naszej parafii. Spotkania maj? na celu przybli??a? Pismo ??wi?te poprzez zabaw? oraz formowa? postawy ??wiadomych i dojrza??ych chrze??cijan za pomoc? dostosowanych do ich wieku tre??ci. W wakacje jest mo??liwo??? wyjazdu na dwutygodniowe Oazy.

Prosimy o zg??aszanie dzieci do zakrystii oraz pozostawienie telefonu kontaktowego.

 

7. W przysz??? niedziel? obchodzi? b?dziemy kolejny Dzie?? Papieski, Ofiary zbierane tego dnia do puszek i dochód z ciasta b?dzie przeznaczony
na stypendium Dzie??o Nowego Tysi?clecia.

 

8. Tak??e w przysz??? niedziel? o godz. 19.oo w katedrze odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

9.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha

 

10. Prasa i ciasto w kawiarni. S? tez do nabycia bombonierki Goplany…

 

11. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X1000zl, 1x200zl, 7x100zl i 6x50zl. Bóg zap??a?.

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Kazimierz Pawlak, Jadwiga Kacperczyk i Pawe?? Mizera. Wieczny odpoczynek…

 05 Października 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 29.09.2019 r.

 

1. Dzisiaj ofiary sk??adane do puszki s? przeznaczone na pomoc Polakom na Bia??orusi. Zapraszamy na koncert polskich dzieci z Bia??orusi dzisiaj o 17.00 w ko??ciele. 

 

2. We wtorek rozpoczynamy miesi?c pa??dziernik po??wi?cony modlitwie ró??a??cowej. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. W tym tygodniu wspominamy: 1. X – sw. Teres? od Dzieci?tka Jezus, 2.X – Anio??ów Stró??ów, 4.X – ??w. Franciszka z Asy??u, a 5.X  - ??w. Faustyn? Kowalsk?. Tak??e w tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msza ??w. o NSPJ o godz. 6.3o i 18.oo, a w sobot? o NSNMP o godz. 6.3o, a po niej ró??aniec wynagradzaj?cy.

 

4. Jutro o godz. 19.00 rozpoczyna si? w salce na plebani kurs przedma????e??ski.

 

5. W pi?tek o godz. 19.00 zapraszany na spotkanie kandydatów do przyj?cia sakramentu bierzmowania z pierwszej klasy szkó?? ??rednich.

 

6. Przysz??a niedziela (6 X.) jest niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. W tym dniu chcemy modli? si? dzi?kuj?c Bogu za dar przyrody i ??rodowiska. W sposób szczególny b?dziemy w tej intencji si? modli? w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia b?dzie mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie?? b?dzie mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

7. W niedziele 6.10 na Mszy sw. o godz. 11.oo w kaplicy po??wi?cenie ró??a??ców dla dzieci I -komunijnych, a w poniedzia??ek 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I -komunijnych.

 

8.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha.

 

9. Prasa i ciasto w kawiarni. S? te?? do nabycia bombonierki Goplany…

 

10. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X500z??, 1x300z??, 2x200z??, 7x100z?? i 8x50z??. Bóg zap??a?.

 

11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Janina Kruk, Kazimiera Gajda, Jadwiga Paw??owska i Urszula Galant. Wieczny odpoczynek…

 28 Września 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET