Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 05.01.2020 r.

 

 1. Jutro Uroczysto??? Trzech Króli, Msze ??wi?te b?d? sprawowane jak w ka??d? niedziel? – równie?? w kaplicy.

 2. W dniu jutrzejszym b?d? rozprowadzane kreda i kadzid??o. Ofiary sk??adane przy tej okazji b?d? przeznaczone na cele ewangelizacyjne przy naszej parafii.

 3. Z okazji jutrzejszej uroczysto??ci, zapraszamy dzieci do przebrania si? za M?drców w czasie Mszy ??w. O godz. 11. W kaplicy. Za naj??adniejsze przebranie b?d? s??odkie nagrody.

 4. We wtorek 7 stycznia o godz. 18.45 odb?dzie si? na plebani spotkanie rodziców dzieci I-wszo komunijnych. (w tym czasie dla dzieci b?d? zorganizowane osobne zaj?cia).

 5. W kawiarni mo??na naby? pras? i ciasto.

 6. Ofiary na potrzeby Ko??cio??a: 1x400, 3x200, 7x100, 8x50.

 7. Rozk??ad kol?dy – 06.01-11.01.2020 r.

  07.01.20r. (wtorek): ul. Tatrza??ska 37/41, 43/45 i 47/49

  08.01.20r.(??roda): ul Tatrza??ska 51/53, 55/57, 58/60 i 66/68

  09.01.20r(czwartek): ul. Tatrza??ska 50/52, 54/56, 62/64, 70/72 i 74/76, oraz ul. Wac??awa 53

  10.01.20r. (pi?tek): ul. Brzechwy 7 i 9, oraz ul. Wac??awa 38/40

  11.01.20 r. (sobota): ul. Skierniewicka – od Prz?dzalnianej do ??mig??ego Rydza - stare budownictwo, ul. ?owicka stare budownictwo (oprócz ?owicka 10b); ul. Cz?stochowska od Prz?dzalnianej do ??mig??ego Rydza – stare budownictwo, oraz Cz?stochowska 2A; ul. ??czycka – stare budownictwo i domy (oprócz 4/6/8), ul Ozorkowska – stare budownictwo i domy, ul. Zbaraska i Podgórna; ul Przybyszewskiego od Tatrza??skiej do ??czyckiej – stare budownictwo - obie strony, oraz Przybyszewskiego 84 i 111

  Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

  8. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Genowefa Cywi??ska, Andrzej D?becki, Wies??aw Lisiuk, Helena Bieniecka, Maria Tadej, Józef Kucharski.

 
05 Stycznia 2020

 

Og??oszenia duszpasterskie 29.12.2019 r.

 

1. We wtorek prze??ywa? b?dziemy zako??czenie roku 2019. O godz. 17.3o nabo??e??stwo dzi?kczynne a po nim o godz. 18.oo Msza ??w.


2. W ??rod? – Nowy Rok – Uroczysto??? ??wi?tej Bo??ej Rodszicielki Maryi. Msze ??w. w ko??ciele jak w ka??d? niedziel?, nie ma mszy sw. w kaplicy.


3. W tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msza ??w. o NSPJ o 6.3o, a w sobot? o NSNMP równie?? o 6.3o.


4. Przypominamy, ??e do ko??ca kol?dy, w dni powszednie nie b?dzie po po??udniu Mszy ??w. o godz. 17.3o, tylko Msza ??w. o godz. 18.oo. Tak??e do ko??ca trwania kol?dy kancelaria parafialna w soboty b?dzie nieczynna.


5. Rozk??ad kol?dy – 30.12.2019-04.01.2020r.:

 

30.12.2019 r. (poniedzia??ek): al. ??mig??ego Rydza 30 i Tatrza??ska 23/25.

 

02.01.2020 r. (czwartek): al. ??mig??ego Rydza 36 i 40.

 

03.01.2020 r. (pi?tek): al. ??mig??ego Rydza 32 oraz Tatrza??ska 31/35 i 46/48.

 

04.01.2020 r. (sobota): ul. Prz?dzalniana od Fabrycznej do Przybyszewskiego stare budownictwo obie strony, oraz Ksi???y M??yn i Folwark.

 

Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 

6. Prasa w kawiarni….


7. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x500, 7x100zl i 9x50zl. Bóg zap??a?.


8. W ostatnim tygodniu odesz??y do wieczno??ci: ??p. Marta Supera – Clapi??ska, l. 44, i ??p. Bogus??awa Brucka, l.64. Wieczny odpoczynek…

 28 Grudnia 2019


Og??oszenia duszpasterskie 22.12.2019r.

 

1. We wtorek prze??ywa? b?dziemy wigili? Bo??ego Narodzenia. Msze ??w. w naszej parafii tylko rano o godz. 6,3o – ostatnie Roraty i o godz. 7.3o. We wtorek kancelaria parafialna nieczynna.

2. W ??rod? – Uroczysto??? Bo??ego Narodzenia. Na Pasterk? zapraszamy na godz. 24.oo(00.oo). Nast?pne Msze ??w od godz. 8.oo tak jak w ka??d? niedziel?. Nie ma Mszy ??w. o godz. 6.3o!

3. W czwartek w ??wi?to ??w. Szczepana Msze ??w. jak w ka??d? niedziel?, natomiast nie ma Mszy ??w. w kaplicy.

4. Od 27 grudnia do ko??ca kol?dy, nie b?dzie po po??udniu Mszy ??w. o godz. 17.3o, tylko Msza ??w. o godz. 18.oo. Tak??e do ko??ca trwania kol?dy kancelaria parafialna w soboty b?dzie nieczynna. Wizyt? duszpastersk? – kol?d? rozpoczniemy w tym roku w poniedzia??ek 30 stycznia.

5. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? do nabycia op??atki na stol wigilijny, a tak??e miko??aje z czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i pomoc potrzebuj?cym rodzinom.

6. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x300zl, 2x200zl, 7x100zl i 8x50zl. Bóg zap??a?.

 

 21 Grudnia 2019

 

W zwi?zku z  przygotowaniami
do koncertu kol?d

„WITAJ MA?A GWIAZDKO 2019”

Msze ??wi?te wieczorne:

o godz. 17.30 i 18.00 w dniu 17 grudnia ( wtorek)

oraz wszystkie Msze ??wi?te 

w dniu 18 grudnia (??roda)

odprawiane b?d? w kaplicy.

 Msza ??wi?ta wieczorna w dniu 18 grudnia (??roda)

przeniesiona zosta??a z godziny 18.00 na 17.0017 Grudnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 15.12.2019r.

 

1. Ofiary sk??adane dzisiaj do puszki przeznaczone sa na Fundusz Ochrony Macierzy??stwa – Dom Samotnej Matki.

2. W ??rod? o godz. 16.oo w budynku plebanii Akcja Katolicka b?dzie wydawa? paczki ??wi?teczne wcze??niej zg??oszonym rodzinom. Dzi?kujemy wszystkim darczy??com za z??o??one artyku??y do paczek.

3. Tak??e w ??rod? o godz. 19.oo  w naszym ko??ciele b?dzie nagrywany koncert Witaj Ma??a Gwiazdko. Z tego powodu Wszystkie Msze ??w. w ??rod? b?d? odprawiane w kaplicy, natomiast Msza ??w. wieczorna b?dzie odprawiana nie o godz. 18.oo, ale o godz. 17.oo. Przed msz? ??w. o godz. 16.45 nowenna do MBNP.

4. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? do nabycia op??atki na stol wigilijny, a tak??e ??wiece Caritas i miko??aje z czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i pomoc potrzebuj?cym rodzinom.

5. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x700zl, 2x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

6. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Zofia B??aszczyk, Henryk Koci?ba, Teresa Kaczmarek, Gra??yna Wozniak, Bo??ena Jakubczyk, Irena Antosik – Maliszewska i Barbara Orzechowska. Wieczny odpoczynek…

 14 Grudnia 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET