Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 Og??oszenia duszpasterskie 09.02.2020r.

 

1. Ofiary sk??adane dzisiaj do puszki przeznaczone s? na nasz? parafialn? ??wietlic? ??rodowiskow?, w której 40 dzieci otrzymuje wsparcie.

2. Od jutra powraca normalny porz?dek Mszy ??w w tygodniu. Msze ??w. b?d? o godz. 7.oo, 7.3o, 17.3o i 18.oo. w soboty kancelaria parafialna b?dzie czynna od godz. 1o.oo do 11.oo.

3. We wtorek 11 lutego obchodzimy ??wiatowy Dzie?? Chorego. Msza ??w. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych w ko??ciele o godz. 9.oo i w szpitalu Jonschera o godz. 11.oo.

4.  Ks. Abp Grzegorz Ry?? zaprasza do udzia??u w Arenie Rodzin, która odb?dzie si? w pi?tek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przyby? mo??na ju?? godzin? wcze??niej, razem z dzie?mi, dla których b?d? zorganizowane zaj?cia. Bezp??atne bilety b?dzie mo??na otrzyma? przed wej??ciem do Atlas Areny. Ksi?dz Arcybiskup pragnie, aby??my na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sob? przyjació??, znajomych, inne rodziny staj?c si? w taki sposób wspó??gospodarzami tego wydarzenia.

5. Nasza parafia w maju otwiera ????obek dla dzieci od 1 do 3 roku ??ycia. Prowadzony b?dzie metoda Montessori. W zwi?zku z tym poszukujemy osób na stanowisko opiekuna – wychowawcy. Od kandydatów wymagane jest wyksztalcenie pedagogiczne oraz do??wiadczenie w pracy z dzie?mi.

6. Kurs Przedma????e??ski rozpocznie si? w naszej parafii 17 lutego o godz. 18.3o w salce na plebani.

7. Prasa i ciasto w kawiarni….

8. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x1000, 2x300zl 7x100zl i 8x50zl. Za te ofiary i te sk??adane podczas kol?dy sk??adamy serdeczne: Bóg zap??a?.

9. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Stanis??aw Starosta, Tadeusz Bykowski, Genowefa Zytkowska i Janusz Michalski. Wieczny odpoczynek…

 08 Lutego 2020

 

Og??oszenia duszpasterskie 02.02.2020r.

 

1. Dzisiejsza zbiorka ofiar do puszki przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Nasz parafia wspiera siostry karmelitanki z ul. ??w. Teresy.

2. Dzisiaj po Mszy ??w. wieczornej zapraszamy na koncert kol?d w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego, Teatru Wielkiego i orkiestry Teatru Wielkiego w ?odzi pod dyrekcj? artystyczn? Dariusza Stachury i Zbigniewa Maciasa.

3. Jutro o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych.

4. W tym tygodniu przypadaj? I czwartek i pi?tek miesi?ca. Msza wotywna o NSPJ w pi?tek o godz. 6.3o i 18.oo.

5. W przysz??? niedziel? na Mszy ??w. o godz. 12.15, b?dziemy modli? si? w intencji Rodzin, które przyj???y wizyt? duszpastersk?.

6. Prasa w kawiarni….

7. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x500, 2x300zl 1x150zl. Za te ofiary i te sk??adane podczas kol?dy sk??adamy serdeczne: Bóg zap??a?.

8. Rozk??ad kol?dy:

 

 03.02.20r. (poniedzia??ek): ul. Prz?dzalniana 127, 133, 135/139, 155 i 155A, oraz ul. Przybyszewskiego 119/121.

04.02.20r. (wtorek): ul. Ozorkowska 5/7, 11/15, 25/27 i 29/31

05.02.20r. (??roda): ul. Prz?dzalniana 102/104, ul. ??mig??ego Rydza 29, Lofty, oraz indywidualnie zg??oszone adresy.

Wizyta w blokach rozpoczyna si? o godz. 15.3o, a do zg??oszonych indywidualnie Rodzin, ksi???a umówi? si? osobi??cie.

9. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Krzysztof Kaszuba, Józef D?browski, Marianna Gabryszak, Barbara Maciszewska i Miros??aw Balcerski. . Wieczny odpoczynek…

 

 01 Lutego 2020

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 26.01.2020 r.

 

 1. Dzisiaj puszka przeznaczona jest na pomoc Ko??cio??owi na wschodzie -  szczególnie w Rosji.
 2. Dzisiaj podczas Mszy ??wi?tych opraw? muzyczn? prezentuje zespó?? z Bia??orusi Vies Bonum.
 3. 1 lutego przypada pierwsza sobota miesi?ca, Msza ??wi?ta wotywna
  o NS NMP o godz. 6.30.
 4.  W przysz??? niedziel? 2 lutego przypada ??wi?to Ofiarowania Pa??skiego zwane równie?? ??wi?tem Matki Bo??ej Gromnicznej. Tradycyjne po??wi?cenie gromnic odbywa? si? b?dzie na pocz?tku ka??dej Mszy ??wi?tej. W tym dniu zapraszamy równie?? na koncert kol?d, w ramach którego wyst?pi? soli??ci Teatru Wielkiego i Muzycznego w ?odzi. Koncert b?dzie re??yserowany przez dyr. Teatru Wielkiego Dariusza Stachur?.
 5. W kawiarni mo??na naby? pras? i ciasto, oraz kalendarze na obecny rok.
 6. Ofiary na potrzeby Ko??cio??a: 1x300, 3x200, 7x100, 3x50.
 7. Porz?dek kol?dy: 27.01-05.02.2020r.

  27.01.2020r.(poniedzia??ek): ul. Przybyszewskiego 209, 209A, 209B, 209C, 209D i 209E, oraz ul. Cz?stochowska 64

  28.01.20r. (wtorek): ul. Przybyszewskiego 211A, 211B i 211C, oraz ul. Kaszy??skiego 1, 3/3a, 5, 7, 9, 11, 13 i 15

  29.01.20r.(??roda): ul. Pozna??ska 56, ul. Piwnika 7, 9 i 11, oraz ul. ??czycka 58, 60/62 i 64/66

  30.01.20r(czwartek): ul. Pozna??ska 58, ul. Piwnika 13, 15 i 19, ul. Cz?stochowska 21, 22 i 24, oraz ul. Prz?dzalniana 149/155

  31.01.20r. (pi?tek): ul. Pozna??ska 53, ul. ??mig??ego Rydza 31, oraz ul. Prz?dzalniana 141/147

  01.02.20r. (sobota): ul. Cz?stochowska 63, ul. Wac??awa 44 i 48, ul. Przybyszewskiego 116/120, oraz ul. Prz?dzalniana 114/122

  03.02.20r. (poniedzia??ek): ul. Prz?dzalniana 127, 133, 135/139, 155 i 155A, oraz ul. Przybyszewskiego 119/121

  04.02.20r. (wtorek): ul. Ozorkowska 5/7, 11/15, 25/27 i 29/31

  05.02.20r. (??roda): ul. Prz?dzalniana 102/104, ul. ??mig??ego Rydza 29, Lofty, oraz indywidualnie zg??oszone adresy

  Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna. 

 8. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: Wies??awa ??niegowska, Dariusz ?usiak, Andrzej Szyma??ski, Daniela Kusi??ska.


25 Stycznia 2020

 

Rozk??ad kol?dy – 20.01-25.01.2020r.

 

20.01.2020r.(poniedzia??ek): ul. Grota Roweckiego 14, 16, 18 i 20, oraz ul. Go???bia 1/3, 5, 8 i 10

 

21.01.20r. (wtorek): ul. Go???bia 2, 4 i 6, oraz ul.

Wilcza 8, 9 i 11

 

22.01.20r.(??roda): ul. Wilcza 1, 2, 3, 5, 6, 10 i 12

 

23.01.20r(czwartek): ul. Tymienieckiego 58, ul ??mig??ego Rydza 3, 5 i 7, oraz ul. Rawska 3, 5 i 7

 

24.01.20r. (pi?tek): ul. Prz?dzalniana 92/94, ul. Rawska 6, 10 i 12, ul. ?owicka 10B, oraz ul. ??czycka 22/22, 22A, 22B i 22C

 

25.01.20r. (sobota): ul. ??czycka 1/3, 4/6/8, i 5/7, ul. Senatorska 72, ul. Milionowa 41/49, ul. Prz?dzalniana 77, ul. ??mig??ego Rydza 28, oraz ul. Wac??awa – stare budownictwo i domy oprócz numerów 44 i 48

 

Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 

 19 Stycznia 2020

 

Og??oszenia parafialne 12.01.2020 r.


 1. 17 stycznia przypada Dzie?? Judaizmu w Ko??ciele Katolickim.
 2. Od 18 stycznia rozpoczn? si? dni modlitw o jedno??? chrze??cijan, pod has??em: „??yczliwymi b?d??my”. Program obchodów tych dni  wywieszony jest w gablocie.
 3. W przysz??? niedziel? na Mszy ??w. o godz. 7.30 w kaplicy, odb?dzie si? wymiana tajemnic ró??a??ca, oraz spotkanie op??atkowe.
 4. W czwartek Msza ??w. w intencji Ojca ??wi?tego, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja.
 5. W kawiarni mo??na naby? pras? i ciasto, oraz kalendarze na obecny rok.
 6. Ofiary na potrzeby Ko??cio??a: 1x400, 3x200, 1x150, 7x100 z??.
 7. Rozk??ad kol?dy – 13.01-18.01.2020 r.

  13.01.2020r.(poniedzia??ek): ul. Morcinka 1a, 2, 4 i 9.

  14.01.20r. (wtorek): ul. Morcinka 6 i 8/10.

  15.01.20r.(??roda): ul Morcinka 11, 12, 13, 14 i 16 i ul. Grota Roweckiego 9, 11 i 15.

  16.01.2020 r(czwartek): ul. Grota Roweckiego 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26 i 28.

  17.01.2020 r. (pi?tek): ul. Grota Roweckiego 8, 10 i 12, oraz Tyrmanda 6, 8 i 10.

  18.01.2020 r. (sobota): ul. Przybyszewskiego  od ul. Tatrza??skiej do ul. Niciarnianej – stare budownictwo i domy - obie strony i od godz. 13.oo ul. Przybyszewskiego 231 (Moderna); ul. Zawodowa i Zapad??a; ul. Skierniewicka – od ul. ??mig??ego Rydza do ul. Tatrza??skiej i ul Tatrza??ska  - stare budownictwo i domy; ul. Cz?stochowska – od ul. ??mig??ego Rydza do Carrefoura – stare budownictwo i domy (bez numeru 63), ul Che??mska, i ul. Nieszawska; oraz ul. Milionowa – od ul. ??mig??ego Rydza do Carrefoura i ul. Do Folwarku.  

  Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 8. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Anna Perli??ska, Stanis??aw Brzózka, Genowefa Hetych, Miros??awa Nowakowska, Adam Sadowski, Andrzej ?uczak.


11 Stycznia 2020

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET