Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Og??oszenia duszpasterskie 15.03.2020 r.

 

1. Dyspenasa.

2. W zwi�?zku z epidemi�? koronawirusa oraz maj�?c na uwadze zagro??enie zdrowia i ??ycia informujemy, ??e w czasie ka??dej Mszy ??w. w ko??ciele i w kaplicy mo??e przebywa�? maksymalnie 50 osób.

 

Msze św. Dzisiaj (15.03.2020 r.) sprawowane b�?d�? wed??ug poni??szego porz�?dku:

 

W ko??ciele o godzine: W kaplicy o godzinie:
6:30 7:30
7:15 (ewentualnie) 8:15
8:00 9:45
8:45 (ewentualnie) 11:00
9:30 12:30
10:15 (ewentualnie) 13:30 (ewentualnie)
11:00 18:00 (ewentualnie)
12:15  
13:30  
18:00  

 

Do ko??cio??a  i  kaplicy mo??na b�?dzie wej??�? tylko drzwiami g??ównymi. Wej??cia boczne b�?d�? zamkni�?te.

 

3. Prasa katolicka i  ciasto na wynos w kawiarni….

 

5. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x1000, 1x500z?? 6x100z??
i 7x50z??. Za te ofiary i te sk??adane podczas kol�?dy sk??adamy serdeczne: Bóg zap??a�?.

 

4. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Eugeniusz Herc, Wanda Ambroziak, Janina Wójcik, Stefan Wróblewski, Stanis??awa Korzeniowska, Mieczys??aw Koz??owski. Wieczny odpoczynek…15 Marca 2020

 

Og??oszenia duszpasterskie 08.03.2020 r.

 

1. Dzisiejsza zbiórka do puszki przeznaczona jest na potrzeby misji, z racji dzisiejszego dnia modlitwy w intencji misji na ??wiecie. Tak??e dochód z ciasta w kawiarni przeznaczony jest na ten cel.


2. Jutro nasza parafia jest Ko??cio??em Stacyjnym na wielkopostnej drodze pielgrzymowania. Msz? ??w. odprawi i kazanie wyg??osi Ks. Abp senior W??adys??aw Zió??ek. Zapraszamy na wspóln? modlitw?. Jutro w naszej ??wi?tyni mo??na uzyska? odpust zupe??ny.


3. Zapraszamy na nabo??e??stwa wielkopostne, podczas których rozwa??amy M?k? Pa??sk?: w pi?tki na Drogi Krzy??owe o godz. 17.3o dla dzieci i po Mszy ??w. o godz. 18.oo dla doros??ych; oraz w niedziele na Gorzkie ??ale o godz. 17.3o.


4. Akcja Katolicka naszej parafii organizuje w dniu 2 kwietnia (czwartek w godzinach popo??udniowych) wyjazd na plenerowe widowisko wielkanocne zatytu??owane: Droga do Jerozolimy, które rozgrywa si? w ruinach zamku w Inow??odzu. Cena wyjazdu 40 z??, zapisy w kawiarni.


5. Od 6 marca prowadzimy zapisy do naszego ????obka parafialnego, który rozpocznie sw? dzia??alno??? od 4 maja. Prosimy o zg??aszanie si? osób ch?tnych do pracy w ????obku. Wymagane wykszta??cenie wy??sze pedagogiczne.


6. Prasa ciasto w kawiarni….


7. Z??o??ono ofiary: 1x500z??, 1x200z??, 7x100z?? i 8x50z??. Bóg zap??a?.


8. W ostatnim tygodniu odesz??y do wieczno??ci: ??.p. Teresa Dudek i Jadwiga Strzelecka . Wieczny odpoczynek…

 07 Marca 2020


OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.03.2020


1. Po Mszy ??w. zbiórka do puszki na CARITAS – pomoc dla najubo??szych- ja??mu??na wielkopostna.


2. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udzia??u i wspólnej modlitwy w nabo??e??stwach:

a)    GORZKIE ??ALE – w ka??d? niedziel? o 1715.

b)    DROGA KRZY??OWA – w ka??dy pi?tek o 1730dla dzieci;
po Mszy wieczornej (ok. 1830) – m??odzie?? i doro??li.


3. W tym tygodniu przypada:

a)    Pierwszy czwartek miesi?ca – Msza wotywna o Jezusie Chrystusie, Najwy??szym i Wiecznym Kap??anie – godz. 1800,

b)    Pierwszy pi?tek miesi?ca – Msza wotywna o Naj??wi?tszym Sercu Pana Jezusa – godz. 630 i 1800,

c)     Pierwsza sobota miesi?ca – Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP – godz. 630, po niej ró??aniec wynagradzaj?cy.


4. W poniedzia??ek rozpocz??? si? w naszej parafii Kurs Przedma????e??ski. Zapraszamy ch?tnych w poniedzia??ki i czwartki na godz. 1900 do Sali na plebani.

5. W najbli??sz? niedziel? 8 marca przypada ??wi?to patronalne kobiet. Pami?tajmy o nich w modlitwie.


6. W poniedzia??ek 9 marca nasz ko??ció?? w Wielkim Po??cie, b?dzie Ko??cio??em Stacyjnym, Msz? ??wi?t? o 1800 b?dzie sprawowa??  i wyg??osi s??owo J.E. Arcybiskup Senior W??adys??aw Zió??ek. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


7. Za z??o??one w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby ko??cio??a: 1x1000, 1x300, 7x100, 5x50 – wszystkim ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


8. Zapraszamy na ciasto, herbat? lub kaw? w kawiarni, a tak??e zach?camy do zainteresowania si? pras? katolick?: NIEDZIELA, Przewodnik Katolicki, GO??? NIEDZIELNY, a tak??e MA?Y GO??? NIEDZIELNY, ANIO? STRÓ?? i inne.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ??p.: WAC?AW SUJECKI, WIES?AWA MUSZY??SKA, JERZY ORZECHOWSKI, JOLANTA JANKIEWICZ. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie…

           01 Marca 2020

 

OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.02.2020 r.


1. Ks. Abp Grzegorz Ry?? zaprasza do udzia??u:
a. w Arenie M??odych, która odb?dzie si? w czwartek i pi?tek 27-28 lutego w Atlas Arenie o godz. 9.00-13.30. Spotkanie to skierowane jest do m??odzie??y klas 7 i 8 szko??y podstawowej i uczniów szko??y ponadpodstawowej.
b. w Arenie Rodzin, która odb?dzie si? w pi?tek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przyby? mo??na ju?? godzin? wcze??niej, razem z dzie?mi, dla których b?d? zorganizowane zaj?cia. Bezp??atne bilety b?dzie mo??na otrzyma? przed wej??ciem do Atlas Areny. Ksi?dz Arcybiskup pragnie, aby??my na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sob? przyjació??, znajomych, inne rodziny staj?c si? w taki sposób wspó??gospodarzami tego wydarzenia.


2. W ??rod? rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze ??wi?te z posypaniem g??ów popio??em o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 18.00. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabo??e??stwa podczas których b?dziemy rozwa??a? M?k? Pa??sk?: w pi?tki na Drogi Krzy??owe o godz. 17.30 dla dzieci i po Mszy ??w. o godz. 18.00 dla doros??ych; oraz w niedziele na Gorzkie ??ale o godz. 17.30.


3. W poniedzia??ek rozpocz??? si? w naszej parafii Kurs Przedma????e??ski. Zapraszamy ch?tnych w poniedzia??ki i czwartki na godz. 19.00 do sali na plebani.


4. Za z??o??one w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby ko??cio??a, wszystkim ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


5. Zapraszamy na ciasto, herbat? lub kaw? w kawiarni.


6. Zach?camy do zainteresowania si? pras? katolick?: NIEDZIELA, Przewodnik Katolicki, GO??? NIEDZIELNY, a tak??e MA?Y GO??? NIEDZIELNY, ANIO? STRÓ?? i inne.


7. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ??p.: STANIS?AW-KAZIMIERZ ZAWADZKI, ZDZIS?AW-MICHA? DOMA??SKI, LUCJAN SZCZ?SNY, IRENA-JULIANNA BARANIECKA, STANIS?AWA-ZOFIA ZIELI??SKA, JADWIGA MAKOWSKA, HELENA TARCZEWSKA, KAZIMIERA DUK. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie …22 Lutego 2020

 

                                                OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.02.2020


1. Ks. Abp Grzegorz Ry?? zaprasza do udzia??u:
a. w Arenie M??odych, która odb?dzie si? w czwartek i pi?tek 27-28 lutego w Atlas Arenie o godz. 900-1330. Spotkanie to skierowane jest do m??odzie??y klas 7 i 8 szko??y podstawowej i uczniów szko??y ponadpodstawowej.
b. w Arenie Rodzin, która odb?dzie si? w pi?tek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przyby? mo??na ju?? godzin? wcze??niej, razem z dzie?mi, dla których b?d? zorganizowane zaj?cia. Bezp??atne bilety b?dzie mo??na otrzyma? przed wej??ciem do Atlas Areny. Ksi?dz Arcybiskup pragnie, aby??my na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sob? przyjació??, znajomych, inne rodziny staj?c si? w taki sposób wspó??gospodarzami tego wydarzenia.


2. W najbli??szy poniedzia??ek - 17 lutego o godz. 1830 w salce na plebanii - rozpoczynamy kolejn? edycj? katechezy przedma????e??skiej. Zapraszamy szczególnie tych, którzy w najbli??szym czasie pragn? zawrze? sakramentalne ma????e??stwo.


3. W czwartek zapraszamy na Msz? ??wi?t? w int. Ojca ??wi?tego, naszej Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji TRWAM i dzie?? przy nich powsta??ych.


4. Za z??o??one w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby ko??cio??a, wszystkim ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


5. Zach?camy do zainteresowania si? pras? katolick?:
a. NIEDZIELA: „Umiar w czasach nadmiaru”, „Drogowskazy katolika”, „Jak rozmawia? o Bogu z nastolatkami”;
b. TYGODNIK POWSZECHNY: „Kultura donosu i przemiany”, „Gdzie s? granice demokracji w Ko??ciele”, „??redniowieczne igraszki”;
c. GO??? NIEDZIELNY: „Seniorzy to przysz??o???”, „Bóg od kuchni”, „Dla mnie jest on wielki”.
d. a tak??e MA?Y GO??? NIEDZIELNY, ANIO? STRÓ?? i inne.


6. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ??p.: STEFANIA BARANOWSKA, JADWIGA SAPELA, WIES?AW-MARIAN KAROLAK. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie …15 Lutego 2020

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET