Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 12.05.2019r.

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzie?? modlitw o powo??ania kap??a??skie i zakonne. Zbiorka ofiar do puszki na Wy??sze Seminarium Duchowne w Lodzi.

 

2. W poniedzia??ek 13 maja wspomnienie Matki Bo??ej Fatimskiej. Rozpoczynamy coroczne procesje Fatimskie z modlitwa ró??a??cow?. Zapraszamy do udzia??u w nabo??e??stwie Fatimskim po???czonym z nabo??e??stwem majowym po Mszy sw. o godz. 18.oo.

 

3. We wtorek ??wi?to sw. Macieja aposto??a w czwartek ??wi?to Andrzeja Boboli, m?czennika i patrona Polski.

 

4. W przysz??? niedziel? na Mszy sw. o godz. 9.3o ju?? ostatnia grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunie ??wi?t?. Z tej racji Msze sw. w kaplicy b?d? odprawiane o godz. 9.3o dla doros??ych i o godz. 11.oo dla dzieci. Nie b?dzie Mszy sw. o godz. 12.3o w kaplicy. Natomiast Msza sw. o godz. 12.15 w ko??ciele b?dzie odprawiana dla dzieci ze SP nr 193, 149 i 5, które rok temu przyj???y Komunie sw. po raz pierwszy. Spowied?? dla dzieci pierwszokomunijnych w sobot? o godz. 9.oo a dla dzieci rocznicowych w sobot? o godz. 10.oo w ko??ciele. Próba dla dzieci rocznicowych odb?dzie si? w ??rod? po Mszy sw. Wieczornej.

 

5. Tak??e w przysz??? niedziel? o 7.3o w kaplicy Msza sw. dla ??ywego Ró??a??ca z wymiana tajemnic ró??a??cowych.

 

6. Akcja Katolicka organizuje w dniach 8 i 9 czerwca pielgrzymk? do Cz?stochowy, oraz Sanktuarium Matki Bo??ej Le??niowskiej – patronki rodzin. Cena 170 z??, zawiera przejazd, nocleg w pokojach 2 osobowych, wy??ywienie, ubezpieczenie i bilety wst?pu do Parku miniatur sakralnych. Program i zapisy w kawiarni.

 

7. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? tez do nabycia cegie??ki – ciastka z logiem ??w. Anny, a tak??e nawozy do ro??lin balkonowych.

 

8. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 1x200zl, 7x100z?? i 7x50z??  Bóg zap??a?

 

9. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Henryk Chudzicki, El??bieta Pachnicka, Bronis??aw Mazur, Józefa Jakubi??ska i . Wieczny odpoczynek….

 11 Maja 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 05.05.2019r.

 

 

 

1. Prze??ywamy miesi?c maj – po??wi?cony Maryi. Zapraszamy na nabo??e??stwa majowe w ??rody i niedziele o 17.3o w pozosta??e dni po Mszy sw. wieczornej.

 

2. W przysz??? niedziele na Mszy ??w. o godz. 9.3o kolejna grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunie ??wi?t?. Z tej racji Msze ??w. w kaplicy b?d? odprawiane o godz. 9.3o dla doros??ych i o godz. 11.oo dla dzieci. Nie b?dzie Mszy sw. o godz. 12.3o w kaplicy. Spowied?? dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców w sobot? o godz. 9.oo w ko??ciele.

 

3. 8 maja w ??rod? obchodzimy uroczysto??? ??w. Stanis??awa, biskupa i m?czennika, g??ównego patrona Polski.

 

4. 10 maja w pi?tek ks. Arcybiskup Grzegorz Ry?? zaprasza na godz. 2o.oo do katedry na koncert Nieszporow Ludzmierskich na rzecz odbudowy katedry Notre Dame. W koncercie we??mie udzia?? proboszcz katedry Notre Dame.

Równie?? w pi?tek o godz. 19.oo u nas w parafii spotkanie dla m??odzie??y przy grillu. Zapraszamy w sposób szczególny m??odzie??, która w tym roku przyj???a sakrament bierzmowania.

 

5. W sobot? 11 maja odb?dzie si? XXVIII pielgrzymka w intencji trudnych problemów naszego miasta. Rozpocz?cie o godz. 9.oo w Archikatedrze.

 

6. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

7. Z??o??ono ofiary bezimienne: 2x200zl, 8x100z?? i 7x50z??  Bóg zap??a?

 

8. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Jadwiga Zdziech, Jerzy Zarembski, Barbara Rutkowska i Kazimierz Lis. Wieczny odpoczynek….

 04 Maja 2019

 


Og??oszenia duszpasterskie 28.04.2019r.

 

 

1. Dzisiaj z racji Niedzieli Mi??osierdzia zbiorka do puszki na Caritas.

 

2. W ??rod? rozpoczynamy miesi?c maj – po??wi?cony Maryi. Zapraszamy na nabo??e??stwa majowe w ??rody i niedziele o 17.3o w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. 1 maja wspominamy ??w. Józefa robotnika. Msze sw. tego dnia jak w dzie?? powszedni. 2 maja przypada I czwartek miesi?ca, równie?? Msze sw. jak w dzie?? powszedni. Natomiast w pi?tek 3 maja przypada Uroczysto??? Królowej Polski. Msze sw. o godz. 7.oo 8.oo, 9.3o, 12.00  i 18.oo. Spowied?? I pi?tkowa  podczas ka??dej Mszy sw.

 

4. W przysz??? niedziel? na Mszy ??w. o godz. 9.3o pierwsza grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunie ??wi?t?. Z tej racji Msze ??w. w kaplicy b?d? odprawiane o godz. 9.3o dla doros??ych i o godz. 11.oo dla dzieci. Nie b?dzie Mszy ??w. o godz. 12.3o w kaplicy. Spowied?? dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców w sobot? 4 maja o godz. 9.oo w ko??ciele.

 

5. Prasa w kawiarni.

 

6. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000zl, 3x200zl, 7x100z?? i 5x50z??  Bóg zap??a?

 

7. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Jadwiga ??liwi??ska, Pawe?? Rawecki, Genowefa Perlijan, Janina Hankiewicz, Zbigniew Markowski, Lucyna Szuberska, Marianna Gruszczy??ska, Helena Paprocka i Bronis??aw Majer. Wieczny odpoczynek….

 

 

 

 

 

 

 27 Kwietnia 2019


Niedziela Palmowa w Parfii ??w. Anny w ?odzi.


W naszej Parafii w dniu 14 kwietnia 2019 r., na pami?tk? wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, odby??y si? dwie procesje z osio??kiem. Przed Mszami ??w. o godz. 11.00 i 12.15.


 

z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z
z z


17 Kwietnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 14.04.2019r.

 

 

1. Prze??ywamy Wielki Tydzie??. Zapraszamy wszystkich do wspólnego przezywania tych ??wi?tych Dni. W ka??dy dzie?? Triduum Paschalnego Jutrznia o godz. 7.3o. W Wielki Czwartek Liturgia Ostatniej Wieczerzy z obmyciem nóg o godz. 18.oo. W Wielki Pi?tek o godz. 15.oo Uroczysta Droga Krzy??owa pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia wokó?? ko??cio??a. Natomiast Liturgia Adoracji Krzy??a o godz. 18.oo. W Wielka Sobot? po??wiecenie pokarmów na stol wielkanocny od godz. 8.oo do 16.oo w kaplicy. W tym samym czasie b?dzie mo??na skorzysta? w ko??ciele z sakramentu pokuty i pojednania. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie si? o godz. 19.oo.

 

2. W pierwszy dzie?? ??wi?t Wielkanocnych Msza sw Rezurekcyjna o godz. 6.oo, nast?pna Msza sw. o godz. 9.3o. Nie ma Mszy sw. o godz. 8.oo! Nast?pne Msze ??w. jak w ka??d? niedziel?. W drugi dzie?? ??wi?t nie b?dzie Mszy ??w. w kaplicy.

 

3. Dzi?kujemy za artyku??y spo??ywcze przeznaczone dla potrzebuj?cych rodzin z naszej parafii. Odbiór paczek w budynku plebani w ??rod? od godz. 16.oo do 17.oo. Bóg zap??a?.

 

4. Prasa w kawiarni. S? te?? do nabycia chlebki ??w. Anny, baranki wielkanocne oraz cegie??ki  w formie ciastek z logiem parafii sw Anny. Dochód przeznaczony b?dzie na dalsze prace przy budowie ????obka.

 

5. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000zl, 2x300zl, 7x100z?? i 5x50z??  Bóg zap??a?

 

6. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Janina Chabrzy??ska, Danuta Tyszkiewicz, Henryk Zieli??ski, Pelagia Kwieci??ska – Przybylska, Janina Sawicka, Zdzis??aw Trzonek i Ewa Franc. Wieczny odpoczynek….

 13 Kwietnia 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET