Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 23.06.2019

 

1. Ofiary do puszki sk??adane w dniu dzisiejszym przeznaczone s? dla parafii w Wierzchos??awicach w diecezji Lubelskiej, w której mieszka??cy ucierpieli z powodu powodzi.


2. Prze??ywamy oktaw? Bo??ego Cia??a. Po nabo??e??stwach czerwcowych zapraszamy na uroczyste procesje eucharystyczne.


3. W poniedzia??ek prze??ywamy Uroczysto??? Narodzenia Jana Chrzciciela.


4. W pi?tek przypada Uroczysto??? Naj??wi?tszego Serca Pana Jezusa. Jest to tak??e ??wiatowy Dzie?? Modlitw o u??wi?cenie kap??anów.


5.  W sobot? natomiast przypada Uroczysto??? ??wi?tych Aposto??ów Piotra i Paw??a.


6. Wykonywany dzisiaj ??piew suplikacji jest za przeb??aganie Boga za pope??nione w naszym kraju ??wi?tokradztwa.


7. Za tydzie?? (30 czerwca) ostatni raz b?dzie Msza  ??w. o 13.30 i 1800 oraz Mszy ??w. w kaplicy.

8. W misi?cach lipcu i sierpniu:

Msze ??w. w tygodniu w godzinach: 700, 730, 1800NIE B?DZIE MSZY o 1730.


Msze ??w. w niedziele w godzinach: 630, 800, 930, 1100, 1215 (z udzieleniem chrztu) oraz o 1900.


NIE B?DZIE MSZY W NIEDZIELE O 1330 i 1800.


9. W OKRESIE WAKACYJNYM KANCELARIA PARAFIALNA JEST  CZYNNA: w dni powszednie od godz. 16.00 do 17.30. W soboty kancelaria jes nieczynna.


10. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x300, 5x100, 7x50.


11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Piotr Gotwald, Tadeusz Szyma??ski, Tadeusz Marzyjanek, Krystyna D?bik, Jerzy Zajdler, Stefan Justy??ski.

 24 Czerwca 2019OG?OSZENIA PARAFIALNE 16.06.2019

 

1. Ofiary do puszki sk??adane w dniu dzisiejszym przeznaczone s? na budow? ko??cio??ów w naszej Archidiecezji.

2. Dzisiaj po Mszy ??wi?tej wieczornej, zapraszamy na modlitewny Wieczór Uwielbienia.

3.W czwartek Uroczysto??? Bo??ego Cia??a.

-  Msze ??wi?te b?d? sprawowane o godz.: 630; 800; 930; 1100 – po której nast?pi procesja eucharystyczna, po której oko??o godz. 1300 b?dzie odprawiona tak??e Msza ??wi?ta. Wieczorem Msza o godz. 1800.


-    W procesji Bo??ego Cia??a we??mie udzia?? chór parafialny i orkiestra MPK.

-     Prosimy równie?? o przygotowanie o??tarzy:

  1 o??tarz przygotowuje S??u??ba Liturgiczna

  2 o??tarz przygotuje firma Skrzydlewska

  3 o??tarz przygotowuje Akcja Katolicka

  4 o??tarz przygotowuje Asysta Parafialna, ??ywa Ró??a i Odnowa w  Duchu     ??wi?tym.


-   Zapraszamy na procesje eucharystyczne przez ca??? oktaw? Bo??ego Cia??a.


4. Od przysz??ej niedzieli nie b?dzie Mszy ??wi?tych w kaplicy.

5. Zach?camy do nabywania prasy katolickiej.

6. W Przewodniku Katolickim mo??emy przeczyta? m.in. o tym dlaczego nale??y rozmawia? z nastolatkami oraz jak pielgrzymka Jana Paw??a II do Polski zmieni??a oblicze Europy ??rodkowo- Wschodniej.

7. Zapraszamy równie?? na kaw? i ciasto do kawiarni.

8. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x500, 1x200, 7x100, 5x50.

9. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??.p.: Edward Niewiadomski, Czes??aw Skóra, Wanda Brzózka, Stefania Andrzejczak, Leonarda B?benista.18 Czerwca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 09.06.2019r.

 

1. Jutro drugi dzie?? Zielonych ??wi?tek - ??wi?to Matki Ko??cio??a. W czwartek Jezusa Chrystusa Najwy??szego i Wiecznego Kaplana. W te dni Msze ??w. o godz. 7.oo, 8.oo i 18.oo.

 

2. Równie?? w czwartek w naszej ??wi?tyni o godz. 12.oo b?dzie sprawowana  Msza sw w rocznice pobytu Jana Paw??a II w naszym mie??cie. Po Mszy ??w. autokary MPK zawioz? uczestników pod tablic? pami?tkow? przy dawnym Uniontexe.

 

3. W przysz??? niedziel? o godz. 7.3o w kaplicy Msza sw. dla ??ywej Rozy z wymiana tajemnic.

 

4. Tak??e w przysz??? niedziel? o godz. 17.oo w naszej parafii Msza ??w. za ??p. Ks. W??adys??awa Owczarka.

 

5. Ks. Proboszcz zaprasza ch?tnych, którzy potrzebuj? drzewo na opa?? aby zg??osili si? w poniedzia??ek od godz. 8.oo na podwórko plebanii. (Trzeba mie? w??asny transport.)

 

6. 3 sierpnia jest organizowany wraz z ks. Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem tygodniowy wyjazd do Taize we Francji. Szczegó??owe informacje u ks. Arkadiusza.

 

7. Prasa i ciasto w kawiarni…

 

8. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 5x50zl. Bóg zap??a?.

 

10. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. W??adys??awa ?uczak, Marianna Augustyniak, Olga Pacho, Janina B??aszczyk i Andrzej Dzier??an. Wieczny odpoczynek…

 08 Czerwca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 02.06.2019r.

 

1. Rozpocz??? si? miesi?c czerwiec. Zapraszamy na nabo??e??stwa do Naj??wi?tszego Serca Jezusa w niedziele i ??rod? o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy sw. o godz. 18.oo.

 

2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Zrozumie? wiar?, którego tematem b?dzie: Rola sakramentów w naszym ??yciu. Spotkanie odb?dzie si? we wtorek o godz. 19.oo w kaplicy.

 

3. W tym tygodniu przypadaj? I czwartek i pi?tek miesi?ca. Msza sw. o Naj??wi?tszym Sercu Pana Jezusa o 6.3o i 18.oo.

 

4. W pi?tek o godz. 19.oo odb?dzie si? spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z 7 i 8 klas szko??y podstawowej.

 

5. W sobot? wyjazd na pielgrzymk? do Cz?stochowy i Le??niowa o godz. 8.oo sprzed ko??cio??a.

 

6. Tak??e w sobot? o godz. 12.oo w naszym ko??ciele b?dzie sprawowana Msza ??w. z okazji rocznicy ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Arkadiusza i ks. Andrzeja. Po Mszy ??w. zapraszamy do ogrodu na grochówk? i parafialnego grilla.

 

7. 3 sierpnia jest organizowany wraz z ks. Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem tygodniowy wyjazd do Taize we Francji. Szczegó??owe informacje u ks. Arkadiusza.

 

8. Prasa i ciasto w kawiarni…

 

9. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x500zl, 1x400zl, 1x300zl, 8x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

10. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Mariusz Boguszewski, Waldemar Danielski, Zofia Antczak i Józefa Nowak. Wieczny odpoczynek…

 01 Czerwca 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 26.05.2019r.

 

 

1. Dzisiaj zbiorka ofiar do puszki na prace wyko??czeniowe ????obka i sale gimnastyczna dla przedszkola.

2. Jutro na salce w budynku plebanii o godz. 19.oo rozpoczyna si? kolejna tura Kursu Przedma????e??skiego. Zapraszamy.

3. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Zrozumie? wiar?, Którego tematem b?dzie: Rola Maryi w chrze??cija??stwie. Spotkanie odb?dzie si? we wtorek o godz. 19.oo w kaplicy.

4. W pi?tek ko??czymy nabo??e??stwa majowe. Zapraszamy na ostatnie nabo??e??stwo z procesja po Mszy sw. o godz. 18.oo. Tego dnia rozpoczniemy tez Nowenn? przed Uroczysto??ci? Zes??ania Ducha ??wi?tego. Jednocze??nie zapraszamy na nabo??e??stwa czerwcowe, w niedziele i ??rody o 17.3o, a w pozosta??e dni po Mszy sw. wieczornej.

5. W tym tygodniu przypada I sobota miesi?ca. Msza sw. O Niepokalanym Sercu Maryi o 6.3o, a po niej ró??aniec przeb??agalny.

6. Jak co roku organizowany jest wyjazd na spotkanie m??odzie??y na polach lednickich. Tegoroczne spotkanie odb?dzie si? w sobot? 1 czerwca pod has??em: Wiesz, ze Ci? kocham. Szczegó??owe informacje na temat wyjazdu na spotkanie mo??na uzyska? w zakrystii lub u ks. Arkadiusza.

7. Obecnie trwa w Lodzi drugi etap Synodu Diecezjalnego, tym razem na temat rodziny. Przy parafiach s? organizowane grupy synodalne z??o??one z rodzin i kap??anów. Na stronie internetowej Archidiecezji ?ódzkiej dost?pne s? pytania, na które biskupi ??ódzcy oczekuj? odpowiedzi od rodzin. Najbli??sze spotkanie synodalne przy naszej parafii odb?dzie si? 29 maja o godzinie 19.oo na plebanii. Zapraszamy wszystkich, którym zale??y na Ko??ciele oraz na tym, aby o rodzinach nie mówiono bez g??osu tych??e rodzin.

8. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymk? do Cz?stochowy i Sanktuarium Matki Bo??ej Le??niowskiej – Patronki Rodzin w dniach 08-09 czerwca. Szczegó??y i zapisy w kawiarni.

9. Prasa i ciasto w kawiarni…

10. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000zl, 1x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 6x50zl. Bóg zap??a?.

11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: Boles??awa Arabska – Przedpe??ska, Gra??yna Stawi??ska, Stanis??aw Cebrowski, Kazimiera Król, Helena Misiakiewicz i Zuzanna Karpa. Wieczny odpoczynek…25 Maja 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET