Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia parafialne 25 sierpnia 2019 r.


1. Dzisiaj zbiórka do puszek na przybory szkolne (tornistry, piórniki) dla dzieci z ubogich rodzin i ze ??wietlicy.
2. Od 1 wrze??nia wracamy do porz?dku w ci?gu roku. Msze w ko??ciele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 13.30 i wieczorem 18.00; w kaplicy: 11.00 dla dzieci przygotowuj?cych si? do Pierwszej Komunii ??wi?tej, 12.30 dla rodziców z ma??ymi dzie?mi, przedszkolaków i pozosta??ych.
3. Msza ??wi?ta i b??ogos??awie??stwo na rozpocz?cie roku szkolnego 2019/2020 sprawowana b?dzie w niedziel? 1 wrze??nia o 11.00 w kaplicy.
4. Uroczysta Msza ??wi?ta, w 80 rocznic? wybuchu II wojny ??wiatowej, z modlitw? o pokój na ??wiecie i za poleg??ych w czasie wojny, sprawowana b?dzie 1 wrze??nia o 12.15 w ko??ciele.
5. Od 2 wrze??nia kancelaria parafialna czynna od poniedzia??ku do pi?tku: 10.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.30; w soboty tylko 10.00 – 11.00.
6. W tym tygodniu prze??ywamy:
a. 26 sierpnia Uroczysto??? NMP Cz?stochowskiej; Msza ??w. 7.00, 8.00, 18.00,
b. 27 sierpnia Wspomnienie ??w. Moniki,
c. 28 sierpnia Wspomnienie ??w. Augustyna,
d. 29 sierpnia Wspomnienie m?cze??stwa ??w. Jana Chrzciciela.
7. Zach?camy do nabycia prasy w kawiarni, a w niej …
a. Niedziela:
i. Najwa??niejsi s? uczniowie …
ii. Daj mi ocali? cho? jedn? dusz?-rocznica ur. ??w. Matki Teresy z Kalkuty
iii. Niedziela M??odych: Jakub blokuje LGBT i Opole uwielbia …
b. Go??? Niedzielny:
i. Z konfesjona??ów do wi?zie?? – o zachowaniu tajemnicy spowiedzi …
c. Przewodnik Katolicki
i. Fundamentalizm skrada si? po cichu …
ii. Drzwi musz? by? otwarte – rozmowa z papie??em Franciszkiem …
d. Ró??aniec, Anio?? Stró?? …
8. Z??o??ono bezimienne: 1x4500 z??, 1x500 z??, 1x300, 1x200, 7x100 z?? i 5x50 z??. Ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.
9. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Piotr JANASZEK, Edyta SYZDÓ?, Wies??aw OSIBORSKI, Urszula REWERSKA, Anna MONETA. Wieczny odpoczynek…24 Sierpnia 2019

 

Og??oszenia parafialne 18.08.2019 r.


1. 94. ?ódzka Piesza Pielgrzymka na Jasn? Gór?, jak co roku, wyruszy 21 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Zwyci?skiej. Has??o tegorocznej pielgrzymki brzmi: Stworzycielu Duchu, Przyjd??. Zapisy codziennie w godz. 10.00-12.00 oraz 17.00-20.00 w dolnym ko??ciele Matki Boskiej Zwyci?skiej w ?odzi (ul. ??kowa 40). Szczególna zni??ka w tym roku dotyczy bezrobotnych oraz ma????e??stw prze??ywaj?cych – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 rocznic? sakramentu ma????e??stwa.


2. W sobot? 24 sierpnia wyruszy z Sanktuarium Matki Bo??ej Pocieszenia na Jasn? Gór? III pielgrzymka biegowa. To forma pielgrzymowania polegaj?ca na przebiegni?ciu trasy odcinkami po kilka kilometrów jednego dnia, ka??dy biegnie tyle ile ma si??. Udzia?? w biegu jest bezp??atny, a ka??dy uczestnik otrzymuje „pakiet uczestnika” (koszulk?, napoje, prowiant na drog?). Ide? pielgrzymiego biegu jest wspólna modlitwa w intencji miasta, województwa, wszystkich jego mieszka??ców. Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia??u w pielgrzymce.


3. Sk??adamy podzi?kowanie firmie H. Skrzydlewskiej za ofiarowane kwiaty, za ich u??o??enie i przygotowanie o??tarzy na Uroczysto??? Matki Bo??ej Wniebowzi?tej, oraz na dzisiejsz? niedzieln? uroczysto???.


4. Zach?camy do nabycia prasy w kawiarni, a w niej …
a. Niedziela:
I. Ko??ció?? stan??? w ogniu …
II. Zero tolerancji dla alkoholu …
III. Cudem jest ??wiat …
IV. Chro??my nasz dom …
b. Go??? Niedzielny:
I. Chwa??a za progiem …
II. Najlepszych ch??opców zabra?? …
III. Po prostu Chmiel …
IV. Papie?? i dziennikarze …
c. Przewodnik Katolicki
I. Najwi?ksza tajemnica ks. Popie??uszki …
II. Ko??ció??, a homoseksualizm …
III. Rohind??owie wracaj? do domów …
IV. Wyczekuj?ca wi??? …
d. Ró??aniec, Anio?? Stró?? …


5. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000 z??, 1x300 z??, 5x100 z?? i 7x50 z??. Ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


6. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Jadwiga CENDROWICZ, Janina TOMASZEWSKA, Wies??awa JANECZEK, Jerzy SADOWSKI. Wieczny odpoczynek…17 Sierpnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 11.08.2019r.

 

1. W ??rod? wspominamy ??w. Maksymiliana Kolbe – patrona ??ywego Ró??a??ca.

 

2. W czwartek uroczysto??? Wniebowzi?cia NMP. Msze ??w. do po??udnia jak w wakacyjne niedziele, natomiast Msza ??w. wieczorna o godz. 18.oo!

 

3. Prasa i  w kawiarni…

 

4. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 1x200zl, 5x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

5. W ostatnim czasie odesz??y do wieczno??ci ??p.: Miros??awa Wojciechowska i Gra??yna Sk?pska. Wieczny odpoczynek…

 10 Sierpnia 2019

 

 

Og??oszenia duszpasterskie 04.08.2019r.

 

1. We wtorek obchodzimy ??wi?to Przemienienia Pa??skiego. Msze ??w. o godz. 7.oo, 8.oo i 18.oo.

 

2. W pi?tek przypada ??wi?to Teresy Benedykty od Krzy??a – Edyty Stein, a w sobot? ??w. Wawrzy??ca, diakona i m?czennika. Msze ??w w te dni jak w dzie?? powszedni.

 

3. Prasa i  w kawiarni…


4. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

5. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x500 z??, 7x100 z?? i 5x50 z??. Bóg zap??a?.

 

6. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Wielis??aw P??ócienniczak i Bo??enna Dejniak. Wieczny odpoczynek…

 03 Sierpnia 2019

 

Rzymskokatolicka  Parafia ??w.  Anny w ?odzi realizuje zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych ??róde?? energii w celu zwi?kszenia efektywno??ci energetycznej budynku ????obka  Parafii pw. ??w. Anny w ?odzi, Al. Marsza??ka ??mig??ego Rydza 24/26”

 

Koszt  ca??kowity zadania wynosi: 703 724, 00 PLN

 

Zadania zosta??o dofinansowane w formie dotacji ze ??rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi w kwocie 420 000,00 PLN

 

 

logo

 

 

 

W ramach realizowanego przedsi?wzi?cia zastosowane zostan? urz?dzenia wykorzystuj?ce odnawialne ??ród??a energii. Pomieszczenia ????obka b?d? ogrzewane przez instalacj? pod??ogow?. Jako dolne ??ród??o ciep??a zastosowany zostanie wymiennik gruntowy. Zostanie zamontowana pompa ciep??a. Na dachu ????obka zostan? zamontowane panele fotowoltaiczne. Wybór przyj?tego rozwi?zania ma na celu przede wszystkim ograniczenie zu??ycie energii w budynku podczas eksploatacji oraz wykorzystanie odnawialnych ??róde?? energii do produkcji ciep??a i energii elektrycznej.29 Lipca 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET