Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Og??oszenia duszpasterskie 29.09.2019 r.

 

1. Dzisiaj ofiary sk??adane do puszki s? przeznaczone na pomoc Polakom na Bia??orusi. Zapraszamy na koncert polskich dzieci z Bia??orusi dzisiaj o 17.00 w ko??ciele. 

 

2. We wtorek rozpoczynamy miesi?c pa??dziernik po??wi?cony modlitwie ró??a??cowej. Zapraszamy na nabo??e??stwa ró??a??cowe w ??rody i niedziele o godz. 17.3o, w pozosta??e dni po Mszy ??w. wieczornej.

 

3. W tym tygodniu wspominamy: 1. X – sw. Teres? od Dzieci?tka Jezus, 2.X – Anio??ów Stró??ów, 4.X – ??w. Franciszka z Asy??u, a 5.X  - ??w. Faustyn? Kowalsk?. Tak??e w tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msza ??w. o NSPJ o godz. 6.3o i 18.oo, a w sobot? o NSNMP o godz. 6.3o, a po niej ró??aniec wynagradzaj?cy.

 

4. Jutro o godz. 19.00 rozpoczyna si? w salce na plebani kurs przedma????e??ski.

 

5. W pi?tek o godz. 19.00 zapraszany na spotkanie kandydatów do przyj?cia sakramentu bierzmowania z pierwszej klasy szkó?? ??rednich.

 

6. Przysz??a niedziela (6 X.) jest niedziel? ??w. Franciszka, patrona przyrody i ekologów. W tym dniu chcemy modli? si? dzi?kuj?c Bogu za dar przyrody i ??rodowiska. W sposób szczególny b?dziemy w tej intencji si? modli? w czasie wieczoru uwielbienia, który odb?dzie si? po Mszy wieczornej. Natomiast w ci?gu dnia b?dzie mo??na zapozna? si? przed ko??cio??em z or?dziem Papie??a Franciszka o problemach ekologicznych wspó??czesnego ??wiata. Równie?? b?dzie mo??na naby? naturalny Miód pszczeli.

 

7. W niedziele 6.10 na Mszy sw. o godz. 11.oo w kaplicy po??wi?cenie ró??a??ców dla dzieci I -komunijnych, a w poniedzia??ek 7. 10 o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie rodziców dzieci I -komunijnych.

 

8.  We wtorek 15 pa??dziernika rozpocznie si? w naszej parafii kolejna edycja spotka?? Alpha.

 

9. Prasa i ciasto w kawiarni. S? te?? do nabycia bombonierki Goplany…

 

10. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1X500z??, 1x300z??, 2x200z??, 7x100z?? i 8x50z??. Bóg zap??a?.

 

11. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Janina Kruk, Kazimiera Gajda, Jadwiga Paw??owska i Urszula Galant. Wieczny odpoczynek…

 28 Września 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 22.09.2019r.

 

1. Trwa nowenna przed ??wi?tem ??w. Micha??a Archanio??a. Modlimy si? w tygodniu po Mszy ??w. wieczornej, natomiast w sobot? po Mszy sw. o godz. 7.3o.

 

2. W sobot? 28 wrze??nia, Kardyna?? Stanis??aw Ry??ko z Watykanu podniesie piotrkowsk? Far? do godno??ci bazyliki mniejszej. Uroczysto??ci rozpoczn? si? w Piotrkowe o godz. 11.3o.

 

3. Tak??e w sobot?, w rocznic? beatyfikacji b??ogos??awionego Micha??a Sopo?ko, spowiednika siostry Faustyny, o godz. 15.oo, odb?dzie si? modlitwa koronka do Bo??ego Mi??osierdzia na ulicach miast. W naszej parafii na skrzy??owaniu ul. ??mig??ego Rydza i Przybyszewskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

4. Zapraszamy tak??e do oddania g??osu na ambulans dla szpitala Jonschera w ramach bud??etu obywatelskiego. Szczegó??y na ulotce w kawiarni.

 

5. Prasa i ciasto w kawiarni. S? te?? do nabycia bombonierki Goplany…

 

6. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x300zl, 2x200zl, 5x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

7. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Mieczys??aw Przyborowski, Ryszard Jó??wik, Teresa Laskowska, Jakub Dombski, W??adys??aw Wi??nik i Miros??awa Maciejewska. Wieczny odpoczynek…

 21 Września 2019

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 15.09.2019 r.

 

1. Ofiary do puszki przeznaczone s? na dzie??a Papie??a Franciszka.


2. Dzisiaj po Mszy ??w. Wieczornej zapraszamy na modlitw? czuwanie modlitewne kanonami z Taize.


3. Dzisiaj przypada dzie?? ??rodków spo??ecznego przekazu. Pami?tajmy w modlitwie o pracownikach mediów, aby z odwag? i bezstronno??ci? przekazywali nam prawd? o wspó??czesnym ??wiecie.


4. Równie?? dzisiaj rozpoczynamy Tydzie?? Wychowania, oraz dni modlitw za dzieci, m??odzie?? i wychowawców.


5. We wtorek 17 wrze??nia przypada rocznica agresji Zwi?zku Radzieckiego na Polsk?, oraz Dzie?? Sybiraka.


6. W ??rod? 18 wrze??nia  przypada ??wi?to ??w. Stanis??awa Kostki, Patrona Polski, oraz dzieci i m??odzie??y. Na godz. 18.00 zapraszamy na uroczyst? Msz? ??w. Na rozpocz?cie roku szkolnego.


7. W pi?tek 20 wrze??nia o godz. 19.00 w kaplicy odb?dzie si? spotkanie rodziców m??odzie??y, która chce w najbli??szych latach przyst?pi? do Sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania b?dzie udzielany m??odzie??y z pierwszych klas szkó?? ??rednich, natomiast przygotowanie do niego obejmuje równie?? klasy 7 i 8 szko??y podstawowej.


8. Równie?? w pi?tek rozpoczniemy nowenn? do ??w. Micha??a Archanio??a. Modlitwy b?d? odbywa??y si? w dni powszednie po Mszy ??w. wieczornej, natomiast w sobot? po Mszy ??w. O godz. 7.30.


9. Od 30 wrze??nia rozpoczniemy now? edycj? Kursu Przedma????e??skiego, który b?dzie odbywa?? si? o godz. 18.30 w salce przy plebani.


10. W ramach przygotowa?? do I-wszej Komunii ??wi?tej, b?d? odbywa??y si? spotkania dla rodziców w ka??dy pierwszy poniedzia??ek miesi?ca o godz. 18.45 w kaplicy.


11. Wymiana tajemnic ró??a??cowych odb?dzie si? w przysz??? niedziel? na Mszy ??w. O godz. 7.30.


12.  Zapraszamy do kawiarni na kaw? i ciasto. W kawiarni mo??na równie?? naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in:. o pielgrzymce papie??a Franciszka do Afryki, o agresji Zwi?zku Radzieckiego na Polsk? jak równie?? rozmowa z abp  Grzegorzem Rysiem, na temat celibatu i kryzysów wiary.


13. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x3000, 1x500, 2x300, 7x100, 6x50.


14.  W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Gra??yna Mruszczyk, Tadeusz Szymczak, Józefa Kowalska.
15 Września 2019

 

  

 OG?OSZENIA PARAFIALNE 08.09.2019 r.


1. Dzisiaj (w dniu MB Siewnej) ofiary do puszki przeznaczone s? na pomoc misjonarzom w Afryce.


2. Na Mszy ??w. o godz. 12.30, odb?dzie si? po??wi?cenie tornistrów dla dzieci ze szko??y i przedszkola. Przy tej okazji wr?czymy tak??e tornistry i piórniki dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj?cych.


3. Równie?? w dniu dzisiejszym po Mszy ??w. o godz. 18.00 zapraszamy na wieczór uwielbienia, w czasie której b?dzie równie?? mo??liwo??? skorzystania z modlitwy wstawienniczej.


4. W pi?tek po Mszy ??w. Wieczornej nabo??e??stwo fatimskie z procesj?.


5. Wymiana tajemnic ró??a??cowych odb?dzie si? w czwart? niedziel? miesi?ca (22 wrze??nia), na Mszy ??w. O godz. 7.30.


6. 15 wrze??nia zapraszamy na Msz? ??w. o godz. 12.30 rodziców i dzieci pierwszokomunijne. Po Mszy odb?dzie si? dla nich specjalne spotkanie.


7. W przysz??? niedziel? po Mszy ??w.  wieczornej  zapraszamy na modlitw? medytacyjn?  ze ??piewem kanonów z Taize.


8. Zapraszamy do kawiarni na kaw? i ciasto. W kawiarni mo??na równie?? naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in:. o edukacji seksualnej i wychowaniu dzieci, o towarzyszeniu w cierpieniu chorym i umieraj?cym, jak równie?? o relacji Ko??cio??a do polityki.


9. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x500, 3x300, 1x200, 5x100, 8x50.


10.  W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p: S??awomir Dobrosz, Wawrzyniec Nosalski, Zofia Milczarek, ?ucja Zió??kowska, W??adys??awa Owczarz.
08 Września 2019

 

 

OG?OSZENIA PARAFIALNE 01.09.2019 r.


1. Od jutra w kancelarii parafialnej przyjmujemy rezerwacj? terminów Mszy ??w. na przysz??y 2020 rok.


2.We wtorek 3 wrze??nia, we wspomnienie ??w. Grzegorza Wielkiego, swoje imieniny obchodzi Ksi?dz Arcybiskup Grzegorz Ry??. W tym dniu Msza ??w. w Jego intencji b?dzie sprawowana w katedrze o godz. 12.00.


We wtorek tak??e swoje ??wi?to patronalne prze??ywa ks. Prof. Grzegorz Leszczy??ski, który pos??uguje w naszej parafii. Pami?tajmy o Nim w naszej modlitwie.


3. W tym tygodniu przypada Pierwszy czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca.

  • W czwartek po wieczornej Mszy ??w. modlitw? za kap??anów z pro??b? o nowe powo??ania kap??a??skie i zakonne, któr? poprowadzi Akcja Katolicka.
  • W pi?tek Msze ??w. wotywne o NSJ o godz. 6.30 i 18.00. Spowied?? pierwszo pi?tkowa odb?dzie si? na wszystkich Mszach. Na wieczór w sposób szczególny zapraszamy do spowiedzi dzieci i m??odzie?? z racji na rozpoczynaj?cy si? rok szkolny.
  • W sobot? Msza ??w. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 6.30. Po Mszy ??w. odb?dzie si? modlitwa ró??a??cowa.


4. W pi?tek o godz. 6.00 sprzed ko??cio??a wyjazd na pielgrzymk? do La Salette.


5.  W przysz??? niedziel? 8 wrze??nia na Mszy ??w. o godz. 12.30, odb?dzie si? po??wi?cenie tornistrów dla dzieci ze szko??y i przedszkola. Wówczas wr?czymy tak??e tornistry i piórniki dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj?cych.


6. 15 wrze??nia zapraszamy na Msz? ??w. o godz. 12.30 rodziców i dzieci pierwszokomunijne. Po mszy odb?dzie si? dla nich specjalne spotkanie.


7. W przysz??? niedziel? (8 wrze??nia) po Mszy ??w. o godz. 18.00 zapraszamy na modlitw? uwielbienia, w czasie której b?dzie równie?? mo??liwo??? skorzystania
z modlitwy wstawienniczej.


8. W kawiarni mo??na naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, w nim znajdziemy teksty m.in.: o roli sióstr zakonnych w szko??ach i Ko??ciele; o przyczynie i skutkach po??arów w lasach amazo??skich, jak równie?? reporta?? z ?ódzkiej Pierwszej Pielgrzymki na Jasn? Gór?.


9. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x300, 1x200, 7x100, 8x50.


10. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci ??p.: Wiktoria Bienias, Henryka Piesiak, Gra??yna W???yk, Stanis??awa Ki??ska, W??adys??awa Buli??ska, Stanis??aw Pierzcha??a, Stanis??aw Kolasi??ski. 

02 Września 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET