Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

W zwi?zku z  przygotowaniami
do koncertu kol?d

„WITAJ MA?A GWIAZDKO 2019”

Msze ??wi?te wieczorne:

o godz. 17.30 i 18.00 w dniu 17 grudnia ( wtorek)

oraz wszystkie Msze ??wi?te 

w dniu 18 grudnia (??roda)

odprawiane b?d? w kaplicy.

 Msza ??wi?ta wieczorna w dniu 18 grudnia (??roda)

przeniesiona zosta??a z godziny 18.00 na 17.0017 Grudnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 15.12.2019r.

 

1. Ofiary sk??adane dzisiaj do puszki przeznaczone sa na Fundusz Ochrony Macierzy??stwa – Dom Samotnej Matki.

2. W ??rod? o godz. 16.oo w budynku plebanii Akcja Katolicka b?dzie wydawa? paczki ??wi?teczne wcze??niej zg??oszonym rodzinom. Dzi?kujemy wszystkim darczy??com za z??o??one artyku??y do paczek.

3. Tak??e w ??rod? o godz. 19.oo  w naszym ko??ciele b?dzie nagrywany koncert Witaj Ma??a Gwiazdko. Z tego powodu Wszystkie Msze ??w. w ??rod? b?d? odprawiane w kaplicy, natomiast Msza ??w. wieczorna b?dzie odprawiana nie o godz. 18.oo, ale o godz. 17.oo. Przed msz? ??w. o godz. 16.45 nowenna do MBNP.

4. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? do nabycia op??atki na stol wigilijny, a tak??e ??wiece Caritas i miko??aje z czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i pomoc potrzebuj?cym rodzinom.

5. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x700zl, 2x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

6. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Zofia B??aszczyk, Henryk Koci?ba, Teresa Kaczmarek, Gra??yna Wozniak, Bo??ena Jakubczyk, Irena Antosik – Maliszewska i Barbara Orzechowska. Wieczny odpoczynek…

 14 Grudnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 08.12.2019r.

 

1. Rozpocz?li??my dzisiaj Rekolekcje Adwentowe. Nauki rekolekcyjne dzisiaj podczas wszystkich Mszy ??w, natomiast w poniedzia??ek i wtorek Msze ??w. z naukami o godz. 6.3o, 9.oo i 18.oo. Rekolekcje prowadzi ks. Grzegorz Leszczy??ski.

2. Prze??ywamy dzisiaj dzie?? modlitw za Ko??ció?? na Wschodzie. Ofiary sk??adane do puszek przeznaczone s? na pomoc temu Ko??cio??owi.

3. Jak podczas ka??dego Adwentu tak i w tym roku zbieramy artyku??y spo??ywcze, z których Akcja Katolicka przygotuje paczki na ??wi?ta dla potrzebuj?cych rodzin. Sk??adamy jednocze??nie podzi?kowania za dary ju?? przyniesiona z racji dnia ubogich.

4. Nasza parafia otrzyma??a podzi?kowanie od 2 szkó?? polskich na ?otwie i w Estonii, które otrzyma??y od nas po 100 paczek na ??wi?ta. Obdarowani serdecznie dzi?kuj? i zapewniaj? o modlitwie w intencji naszej parafii.

5. Komenda Miejska Policji, prosi o przestrzeganie i pomoc osobom starszym, gdy?? nasili??a si? liczba oszustw na wnuczka.

6. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? ju?? do nabycia op??atki na stó?? wigilijny, a tak??e ??wiece Caritas i miko??aje z bia??ej czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i pomoc potrzebuj?cym rodzinom.

7. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x500 z??, 1x300zl, 8x100 z?? i 7x50 z??. Bóg zap??a?.

8. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Jadwiga Wierzbicka – Pasi??ska i Krzysztof Lewi??ski. Wieczny odpoczynek…

 07 Grudnia 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 01.12.2019r.

 

1. Rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania do ??wi?t Bo??ego Narodzenia i na powtórne przyj??cie Chrystusa na ko??cu czasów. Roraty od jutra b?d? odprawiane w dni powszednie o godz. 6.3o. Rekolekcje Adwentowe rozpoczn? si? 8 grudnia, a poprowadzi je ks. Grzegorz Leszczy??ski.

2. Dzisiaj zbiorka do puszki przeznaczona dla ofiar trz?sienia ziemi w Albanii, Chorwacji i Hercegowiny.

3. Dzisiaj po Mszy ??w. o godz. 18.oo zapraszamy na adwentowy wieczór uwielbienia.

4. Jurto o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych. Natomiast 8 grudnia na Mszy ??w. o godz. 11.oo w kaplicy po??wiecenie medalików dla dzieci I komunijnych.

5. Jak podczas ka??dego Adwentu tak i w tym roku zbieramy artyku??y spo??ywcze, z których Akcja Katolicka przygotuje paczki na ??wi?ta dla potrzebuj?cych rodzin. Sk??adamy jednocze??nie podzi?kowania za dary ju?? przyniesiona z racji dnia ubogich.

6. W tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msze ??w. o NSPJ o 6.3o i 18.oo, w sobot? o NSNMP o godz. 6.3o

7. Nasza parafia poszukuje opiekunek dla dzieci do pracy w ????obku parafialnym, który rozpoczyna swa dzia??alno??? w marcu 2020 roku. Potrzebne jest wyksztalcenie pedagogiczne lub piel?gniarskie. Zg??oszenia do Ks. Proboszcza.

8. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? ju?? do nabycia op??atki na sto?? wigilijny, a tak??e ??wiece Caritas i miko??aje z bia??ej czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i potrzebuj?cym rodzinom.

9. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x500zl, 1x300zl, 3x200zl, 7x100zl i 6x50zl. Bóg zap??a?.

10. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Ks. Andrzej Gali??ski, Edward Habdas, Wies??aw Maciszewski, Teresa Zakieta, Gra??yna St?pie??, Ryszard Zagorzelski i Halina Rawicka. Wieczny odpoczynek…

 30 Listopada 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 24.11.2019r.

 

1. Obchodzimy dzisiaj Uroczysto??? Jezusa Chrystusa Króla Wszech??wiata. Jest to ??wi?to Akcji Katolickiej. Msza ??w. w intencji Akcji Katolickiej naszej parafii o godz. 12.15. Natomiast na godz. 17.oo zapraszamy na przedstawienie patriotyczne w wykonaniu uczniów szko??y 29.

 

2. W przysz??? niedziele rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania do ??wi?t Bo??ego Narodzenia i na powtórne przyj??cie Chrystusa na ko??cu czasów. Roraty od 2 grudnia b?d? odprawiane w dni powszednie o godz. 6.3o. Rekolekcje Adwentowe rozpoczn? si? 8 grudnia, a poprowadzi je ks. Grzegorz Leszczy??ski.

 

3. W przysz??? niedziele po Mszy ??w. o godz. 18.oo zapraszamy na adwentowy wieczór uwielbienia.

 

4. 2 grudnia w poniedzia??ek o godz. 18.45 w kaplicy spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych.

 

5. Prasa i ciasto w kawiarni….

 

6. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x300zl, 1x200zl, 7x100zl i 7x50zl. Bóg zap??a?.

 

 

 23 Listopada 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET