Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


 

Rzymskokatolicka  Parafia ??w.  Anny w ?odzi realizuje zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych ??róde?? energii w celu zwi?kszenia efektywno??ci energetycznej budynku ????obka  Parafii pw. ??w. Anny w ?odzi, Al. Marsza??ka ??mig??ego Rydza 24/26”

 

Koszt  ca??kowity zadania wynosi: 703 724, 00 PLN

 

Zadania zosta??o dofinansowane w formie dotacji ze ??rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi w kwocie 420 000,00 PLN

 

 

logo

 

 

 

W ramach realizowanego przedsi?wzi?cia zastosowane zostan? urz?dzenia wykorzystuj?ce odnawialne ??ród??a energii. Pomieszczenia ????obka b?d? ogrzewane przez instalacj? pod??ogow?. Jako dolne ??ród??o ciep??a zastosowany zostanie wymiennik gruntowy. Zostanie zamontowana pompa ciep??a. Na dachu ????obka zostan? zamontowane panele fotowoltaiczne. Wybór przyj?tego rozwi?zania ma na celu przede wszystkim ograniczenie zu??ycie energii w budynku podczas eksploatacji oraz wykorzystanie odnawialnych ??róde?? energii do produkcji ciep??a i energii elektrycznej.29 Lipca 2019

 


OG?OSZENIA PARAFIALNE 28.07.2019

 

  1. Z racji przypadaj?cego w miniony czwartek wspomnienia ??w. Krzysztofa, dzisiaj po Mszach ??wi?tych odb?dzie si? b??ogos??awie??stwo pojazdów. Tak??e z tej okazji zbiórka do puszek na pomoc Misjom (na zakup ??rodków transportu dla misjonarzy).

  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca.

  3. W czwartek przypada tak??e 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary tego wydarzenia.

  4. W pi?tek Msze ??w. Wotywne o NS PJ o godz. 6.30 i 18.00.

  5. W sobot? Msza ??wi?ta o NS PJ o godz. 6.30.

  6. Kawiarni mo??na naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego, do którego do???czony jest specjalny modlitewnik na przysz??y miesi?c.

  7. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x300, 3x200, 7x100, 5x50.

  8. W ostatnim czasie odszed?? do wieczno??ci: ??p. Jerzy Tobiasz.28 Lipca 2019

 


OG?OSZENIA PARAFIALNE 21.07.2019 r.


1. Z racji przypadaj?cego wspomnienia ??w. Krzysztofa, w przysz??? niedziel? po ka??dej Mszy ??wi?tej odb?dzie si? b??ogos??awie??stwo pojazdów. Tak??e w przysz??? niedziel? odb?dzie si? zbiórka do puszek na pomoc Misjom.


2. Jutro w poniedzia??ek wspominamy ??w. Mari? Magdalen?, we wtorek natomiast ??w. Brygid? patronk? Europy.


3. W czwartek przypada wspomnienie ??w. Jakuba Aposto??a i ??w. Krzysztofa, patronów pielgrzymów i podró??uj?cych.


4. W pi?tek przypada wspomnienie ??w. Anny. Jest to dzie?? odpustu w naszej parafii. Msze ??wi?te b?d? sprawowane o godz.: 7.00, 8.00 i suma odpustowa o godz.: 18.00. po uroczysto??ciach w ko??ciele zapraszamy na festyn parafialny z udzia??em orkiestry d?tej i innych zespo??ów muzycznych.


5. W kawiarni mo??na naby? pras? katolick?. Zach?camy do lektury Przewodnika Katolickiego.


6. Ofiary na potrzeby ko??cio??a, bezimiennie: 1x1000, 1x500, 1x200, 5x100, 5x50.


7. W ostatnim czasie odesz??y do wieczno??ci ??p.: Edyta K???bowsska i Krystyna Firadza.22 Lipca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 14.07.2019r.

 

1. Informujemy, ze uroczysto??? odpustowa ku czci sw. Anny odb?dzie si? w dzie?? wspomnienia – 26 lipca na Mszy ??w. o godz. 18.oo. Po uroczysto??ci zapraszamy na festyn parafialny.

 

2. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

3. We wtorek wspomnienie Matki Bo??ej Szkaplerznej. Po??wi?cenie szkaplerzy na Mszy ??w. o godz. 18.oo.

 

4. W tym tygodniu za??o??ono por?cze przy wej??ciu do ko??cio??a od strony plebani i przy wej??ciu g??ównym. Zosta?? tez zainstalowany monitoring wokó?? ko??cio??a i przedszkola.

 

5. Prasa i  w kawiarni…

 

6. Z??o??ono ofiary bezimienne: 1x1000zl, 1x300zl, 2x200zl, 7x100zl i 5x50zl. Bóg zap??a?.

 

7. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Bo??enna Sadowska, Alfreda Sieczkowska, Tomasz Konieczko, Alina W???yk, Stanis??aw Bulakowski i Halina P??achci??ska. Wieczny odpoczynek…

 13 Lipca 2019

 

Og??oszenia duszpasterskie 07.07.2019r.

 

1. W sobot? 13 dzie?? miesi?ca lipca – to kolejne wspomnienie objawie?? fatimskich. Nabo??e??stwo Fatimskie w naszej parafii po Mszy ??w. o godz. 18.oo. Zapraszamy.

 

2. Przypominamy, ze trwa wakacyjny porz?dek nabo??e??stw. W niedziele nie ma Mszy ??w. w kaplicy, a tak??e Mszy ??w. w ko??ciele o 13.3o. Msza ??w. wieczorna jest o godz. 19.oo. w tygodniu Msze ??w. s? o godz. 7.oo, 7.3o i 18.oo. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku od godz. 16.oo do 17.3o.

 

2. Prasa i  w kawiarni…

 

3. Z??o??ono ofiary bezimienne: 2x500zl, 1x300zl, 5x100zl i 4x50zl. Bóg zap??a?.

 

4. W ostatnim czasie odeszli do wieczno??ci: ??p. Bogdan Cichowicz, Zenon Siemczuk, Jadwiga Jaworska, Jadwiga Przyby??a, Jan Nowak i W??adys??aw Wo??niak. Wieczny odpoczynek…

 06 Lipca 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET