Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesie??-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpie??)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wac??awa 4:

 (wrzesie??-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpie??)

Nie s? odprawiane Msze ??w.w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesie??-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpie??)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABO??E??STWA 

 

Nabo??e??stwa odbywaj? si? w ka??d? niedziel? o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesi?ca)

ró??a??cowe (druga niedziela miesi?ca)

do Mi??osierdzia Bo??ego (trzecia niedziela miesi?ca)

 do ??wi?tej Anny (czwarta niedziela miesi?ca)

do ??wi?tego Jana Paw??a II (pi?ta niedziela miesi?ca) po???czone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy ??w. wieczornej

niedziele i ??rody: godz. 17.30


pa??dziernikowe- dni powszednie po Mszy ??w. wieczornej

niedziele i ??rody: godz. 17.15

 

 Drodzy Parafianie


Zwracamy się do Was z prośbą o przekazywanie artykułów spożywczych, z  których  Akcja  Katolicka  przygotuje  paczki  oraz dostarczy je bezpośrednio do domów najbardziej potrzebujących Parafian, aby mogli godnie przeżyć Święta Wielkanocne. Dary  można składać do dnia 8 kwietnia 2020 r.(środa) w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii podczas trwania Mszy Świętych.


Za wszystkie dary serca serdeczne Bóg zapłać!
30 Marca 2020

Og??oszenia duszpasterskie 15.03.2020 r.

 

1. Dyspenasa.

2. W zwi�?zku z epidemi�? koronawirusa oraz maj�?c na uwadze zagro??enie zdrowia i ??ycia informujemy, ??e w czasie ka??dej Mszy ??w. w ko??ciele i w kaplicy mo??e przebywa�? maksymalnie 50 osób.

 

Msze św. Dzisiaj (15.03.2020 r.) sprawowane b�?d�? wed??ug poni??szego porz�?dku:

 

W ko??ciele o godzine: W kaplicy o godzinie:
6:30 7:30
7:15 (ewentualnie) 8:15
8:00 9:45
8:45 (ewentualnie) 11:00
9:30 12:30
10:15 (ewentualnie) 13:30 (ewentualnie)
11:00 18:00 (ewentualnie)
12:15  
13:30  
18:00  

 

Do ko??cio??a  i  kaplicy mo??na b�?dzie wej??�? tylko drzwiami g??ównymi. Wej??cia boczne b�?d�? zamkni�?te.

 

3. Prasa katolicka i  ciasto na wynos w kawiarni….

 

5. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x1000, 1x500z?? 6x100z??
i 7x50z??. Za te ofiary i te sk??adane podczas kol�?dy sk??adamy serdeczne: Bóg zap??a�?.

 

4. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczno??ci: ??p. Eugeniusz Herc, Wanda Ambroziak, Janina Wójcik, Stefan Wróblewski, Stanis??awa Korzeniowska, Mieczys??aw Koz??owski. Wieczny odpoczynek…15 Marca 2020

 

Og??oszenia duszpasterskie 08.03.2020 r.

 

1. Dzisiejsza zbiórka do puszki przeznaczona jest na potrzeby misji, z racji dzisiejszego dnia modlitwy w intencji misji na ??wiecie. Tak??e dochód z ciasta w kawiarni przeznaczony jest na ten cel.


2. Jutro nasza parafia jest Ko??cio??em Stacyjnym na wielkopostnej drodze pielgrzymowania. Msz? ??w. odprawi i kazanie wyg??osi Ks. Abp senior W??adys??aw Zió??ek. Zapraszamy na wspóln? modlitw?. Jutro w naszej ??wi?tyni mo??na uzyska? odpust zupe??ny.


3. Zapraszamy na nabo??e??stwa wielkopostne, podczas których rozwa??amy M?k? Pa??sk?: w pi?tki na Drogi Krzy??owe o godz. 17.3o dla dzieci i po Mszy ??w. o godz. 18.oo dla doros??ych; oraz w niedziele na Gorzkie ??ale o godz. 17.3o.


4. Akcja Katolicka naszej parafii organizuje w dniu 2 kwietnia (czwartek w godzinach popo??udniowych) wyjazd na plenerowe widowisko wielkanocne zatytu??owane: Droga do Jerozolimy, które rozgrywa si? w ruinach zamku w Inow??odzu. Cena wyjazdu 40 z??, zapisy w kawiarni.


5. Od 6 marca prowadzimy zapisy do naszego ????obka parafialnego, który rozpocznie sw? dzia??alno??? od 4 maja. Prosimy o zg??aszanie si? osób ch?tnych do pracy w ????obku. Wymagane wykszta??cenie wy??sze pedagogiczne.


6. Prasa ciasto w kawiarni….


7. Z??o??ono ofiary: 1x500z??, 1x200z??, 7x100z?? i 8x50z??. Bóg zap??a?.


8. W ostatnim tygodniu odesz??y do wieczno??ci: ??.p. Teresa Dudek i Jadwiga Strzelecka . Wieczny odpoczynek…

 07 Marca 2020


OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.03.2020


1. Po Mszy ??w. zbiórka do puszki na CARITAS – pomoc dla najubo??szych- ja??mu??na wielkopostna.


2. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udzia??u i wspólnej modlitwy w nabo??e??stwach:

a)    GORZKIE ??ALE – w ka??d? niedziel? o 1715.

b)    DROGA KRZY??OWA – w ka??dy pi?tek o 1730dla dzieci;
po Mszy wieczornej (ok. 1830) – m??odzie?? i doro??li.


3. W tym tygodniu przypada:

a)    Pierwszy czwartek miesi?ca – Msza wotywna o Jezusie Chrystusie, Najwy??szym i Wiecznym Kap??anie – godz. 1800,

b)    Pierwszy pi?tek miesi?ca – Msza wotywna o Naj??wi?tszym Sercu Pana Jezusa – godz. 630 i 1800,

c)     Pierwsza sobota miesi?ca – Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP – godz. 630, po niej ró??aniec wynagradzaj?cy.


4. W poniedzia??ek rozpocz??? si? w naszej parafii Kurs Przedma????e??ski. Zapraszamy ch?tnych w poniedzia??ki i czwartki na godz. 1900 do Sali na plebani.

5. W najbli??sz? niedziel? 8 marca przypada ??wi?to patronalne kobiet. Pami?tajmy o nich w modlitwie.


6. W poniedzia??ek 9 marca nasz ko??ció?? w Wielkim Po??cie, b?dzie Ko??cio??em Stacyjnym, Msz? ??wi?t? o 1800 b?dzie sprawowa??  i wyg??osi s??owo J.E. Arcybiskup Senior W??adys??aw Zió??ek. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


7. Za z??o??one w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby ko??cio??a: 1x1000, 1x300, 7x100, 5x50 – wszystkim ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


8. Zapraszamy na ciasto, herbat? lub kaw? w kawiarni, a tak??e zach?camy do zainteresowania si? pras? katolick?: NIEDZIELA, Przewodnik Katolicki, GO??? NIEDZIELNY, a tak??e MA?Y GO??? NIEDZIELNY, ANIO? STRÓ?? i inne.


9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ??p.: WAC?AW SUJECKI, WIES?AWA MUSZY??SKA, JERZY ORZECHOWSKI, JOLANTA JANKIEWICZ. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie…

           01 Marca 2020

 

OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.02.2020 r.


1. Ks. Abp Grzegorz Ry?? zaprasza do udzia??u:
a. w Arenie M??odych, która odb?dzie si? w czwartek i pi?tek 27-28 lutego w Atlas Arenie o godz. 9.00-13.30. Spotkanie to skierowane jest do m??odzie??y klas 7 i 8 szko??y podstawowej i uczniów szko??y ponadpodstawowej.
b. w Arenie Rodzin, która odb?dzie si? w pi?tek 28 lutego w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przyby? mo??na ju?? godzin? wcze??niej, razem z dzie?mi, dla których b?d? zorganizowane zaj?cia. Bezp??atne bilety b?dzie mo??na otrzyma? przed wej??ciem do Atlas Areny. Ksi?dz Arcybiskup pragnie, aby??my na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze sob? przyjació??, znajomych, inne rodziny staj?c si? w taki sposób wspó??gospodarzami tego wydarzenia.


2. W ??rod? rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze ??wi?te z posypaniem g??ów popio??em o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 18.00. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabo??e??stwa podczas których b?dziemy rozwa??a? M?k? Pa??sk?: w pi?tki na Drogi Krzy??owe o godz. 17.30 dla dzieci i po Mszy ??w. o godz. 18.00 dla doros??ych; oraz w niedziele na Gorzkie ??ale o godz. 17.30.


3. W poniedzia??ek rozpocz??? si? w naszej parafii Kurs Przedma????e??ski. Zapraszamy ch?tnych w poniedzia??ki i czwartki na godz. 19.00 do sali na plebani.


4. Za z??o??one w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby ko??cio??a, wszystkim ofiarodawcom sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?.


5. Zapraszamy na ciasto, herbat? lub kaw? w kawiarni.


6. Zach?camy do zainteresowania si? pras? katolick?: NIEDZIELA, Przewodnik Katolicki, GO??? NIEDZIELNY, a tak??e MA?Y GO??? NIEDZIELNY, ANIO? STRÓ?? i inne.


7. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ??p.: STANIS?AW-KAZIMIERZ ZAWADZKI, ZDZIS?AW-MICHA? DOMA??SKI, LUCJAN SZCZ?SNY, IRENA-JULIANNA BARANIECKA, STANIS?AWA-ZOFIA ZIELI??SKA, JADWIGA MAKOWSKA, HELENA TARCZEWSKA, KAZIMIERA DUK. Wieczny odpoczynek racz im da? Panie …22 Lutego 2020

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET